معاونت امور علمی پوهنتون بدخشان دارای بخش‌های ذیل می باشد:

 •  آمریت امور استادان؛
 •  آمریت ارتقای کیفیت و اعتباردهی؛
 •  مرکز آموزش‌های مسلکی PDC )   )؛
 •  آمریت مجله و تحقیقات علمی؛

وظایف و اختیارات معاون امور علمی:

 • اجرای وظایف رئیس پوهنتون در غیاب او؛
 • همکاری با رئیس پوهنتون در امور و فعالیت‌های اکادمیک؛
 • اجراآت قانونی پیرامون تقرر، تثبیت رتبه‌ی علمی، ترفیع علمی و انفکاک اعضای کادر علمی؛
 • اجراآت اصولی و اکادمیک، دررابطه به استخدام کادرهای علمی قراردادی طبق نیازمندی پوهنحی‌ها؛
 • سازماندهی طرح و مراقبت از تطبیق پلان‌ها و برنامه‌های تحصیلات عالی در پوهنتون؛
 • طرح و تطبیق پلان‌ها و برنامه‌های تحقیقات علمی در پوهنتون؛
 • رهبری و نظارت از امور تحقیقات علمی در پوهنتون؛
 • رهبری و نظارت از امور نشراتی پوهنتون؛
 • طرح پلان کاری شورای علمی پوهنتون و ارائه‌ی آن در اولین جلسه‌ی شورای علمی در آغاز هر سال به منظور تصویب و تطبیق؛
 • ترتیب آجندای جلسات شورای علمی پوهنتون و ثبت فیصله‌های شورای علمی؛
 • تکثیر و توزیع فیصله‌ها و تصامیم شورای علمی پوهنتون به مراجع ذی‌ربط جهت اجراآت؛
 • بررسی و ارزیابی مقرره‌ها، لایحه‌ها و طرزالعمل‌های مربوط به بخش اکادمیک پوهنتون و در صورت ضرورت ارائه‌ی طرح تعدیل و پیشنهاد آن به مراجع بالا؛
 • نظارت و بررسی از امور کتاب‌خانه‌ها، بخش‌های تکنالوژی معلوماتی  و اجراآت لازم در مورد تکمیل و تجهیز آن‌ها،
 • ریاست از کمیته‌های مربوطه؛
 • تسهیل و نظارت از طرح تشکیل اکادمیک در پوهنتون؛
 • نظارت از امور و فعالیت‌های دفترهای مربوط به معاونت علمی؛
 • ارزیابی نصاب درسی و طرح پیشنهادها جهت عیار نمودن آن با نیازمندی‌های زمان و معیارهای بین المللی؛
 • نظارت از انکشاف، بازنگری و تطبیق نصاب درسی در پوهنحی‌ها؛
 • ارائه‌ی گزارش از اجراآت و فعالیت‌های سالانه‌ی معاونت علمی به ریاست و شورای علمی؛
 • نظارت از طبیق و اجرای تصامیم شورای تحصیلات عالی در بخش اکادمیک؛
 • فراهم نمودن امکانات لازم برای اجرای کارهای عملی- ساحوی دانشجویان؛
 • تهیه و ترتیب آمار و احصائیه‌های مربوط به اعضای کادر علمی و سایر موارد اکادمیک؛
 • تسهیل و همکاری در ساختن پلان راهبردی پوهنتون؛
 • سایر وظایفی که مطابق قانون به معاون امور علمی تعلق می‌گیرند.

شورای علمی دانشگاه بدخشان:

شورای علمی، عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در سطح دانشگاه است. این شورا ماه یک‌بار به‌ریاست رئیس عمومی دانشگاه، با اشتراک معاونان، رؤسای دانشکده‌ها و سایر اعضا برگزار می‌شود. اعضای شورای علمی هر 3 سال بعد از میان استادان بلندرتبه‌ی دانشکده‌ها، انتخاب می‌شوند.

شورای علمی دانشگاه بدخشان، وظایف ذیل را انجام می‌دهد:

 • طرح پالیسی تحصیلات و تحقیقات علمی در مؤسسه و پیشنهاد آن به‌مراجع ذی‌صلاح؛
 • ارزیابی و تثبیت نصاب درسی؛
 • ارزیابی پلان‌های تحقیقاتی و ارائه‌ی رهنمود جهت تکمیل و تطبیق آن در مؤسسه؛
 • پیشنهاد طرح یا تعدیل اسناد تقنینی مربوط؛
 • پیش‌بینی و طرح پلان‌ها و برنامه‌های کوتاه‌مدت و درازمدت انکشافی؛
 • مطالعه و پیشنهاد تأسیس، توسعه، ادغام یا انحلال دانشکده‌ها، دیپارتمنت‌ها و سایر نهادهای مربوط مؤسسه؛
 • پیشنهاد عقد، تعدیل، تمدید و فسخ قراردادهای علمی، فرهنگی، تخنیکی و توامیت‌ها؛
 • مطالعه، طرح و تقدیم پیشنهاد مبنی بر دایر نمودن برنامه‌های علمی بالاتر از لیسانس و برنامه‌های ارتقای سویه و تخصصی؛
 • تصویب پیشنهادات مربوط به تقرر، انفکاک و تقاعد اعضای کادر علمی؛
 • تثبیت رتبه‌ی علمی اعضای کادر علمی به اساس درجه‌ی تحصیلی و معیارهای اکادمیک؛
 • ارزیابی و تصمیم‌گیری پیرامون ترفیع علمی و ارتقای سویه‌ی علمی اعضای کادر علمی؛
 • ارزیابی و تصمیم‌گیری در باره‌ی فعالیت اکادمیک دانشکده؛
 • ارزیابی فعالیت کاری و اجرایی معاونت‌های مؤسسه و نهادهای مربوط به آن‌ها؛
 • تصویب تقویم اکادمیک مؤسسه؛
 • تصویب اعطای دیپلوم‌های افتخاری مؤسسه در حدود صلاحیت‌های اکادمیک؛
 • ایجاد کمیته‌ها و تفویض برخی از صلاحیت‌ها به آن‌ها؛
 • تأیید نامزد معاون علمی؛
 • سایر صلاحیت‌ها و وظایفی که توسط اسناد تقنینی دیگر به‌این شورا سپرده می‌شود.

                                           

                                      تصویر از جریان جلسه‌ی نوبتی شورای علمی