پوهنحی اجتماعی

پوهنحی علوم اجتماعی یکی از پوهنحی‌های مهم و اساسی بوده که در سال 1393 خورشیدی در چوکات پوهنتون بدخشان با جذب  210 تن دانشجو متشکل از پسران و دختران، نظر به ضرورت جامعه، آغاز به‌فعالیت نمود.  این پوهنحی از بدو تأسیس تا اکنون از کوریکولوم ( برنامه‌ی درسی ) پوهنتون تعلیم و تربیه‌ استفاده می‌کند. اساتید این پوهنحی بر مبنای نصاب مذکور و برحسب مفردات معرفی شده، نصاب درسی خویش را تهیه و تنظیم می‌کنند. همه‌ساله صدها دانشجو نظر به ظرفیت پوهنحی علوم اجتماعی، از سوی وزارت محترم تحصیلات عالی، به این پوهنحی معرفی می‌شوند.

این پوهنحی دانشجویان را در رشته‌های همچون تاریخ، جغرافیا و جامعه شناسی، به‌سویه‌ی لیسانس تربیت می‌نماید. ساحات کاری برای فارغان پوهنحی علوم اجتماعی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت احیا و انکشاف دهات، وزارت شهرسازی، وزارت معادن، وزارت معارف، وزارت تحصیلات عالی، مؤسسات بین‌المللی، سکتورهای خصوصی و ... می‌باشد.