پوهنحی انجنیری

پوهنحی انجنیری با دو رشته‌ی علمی ( سیول، و جیولوژی و معادن ) در سال 1399 خورشیدی در پوهنتون بدخشان ایجاد شد.

این پوهنحی فعلا دارای 100 دانشجو در هر دو رشته‌ی مزبور می‌باشد. پوهنحی انجنیری پوهنتون بدخشان، دارای  21بست کادری و اداری می‌باشد.

پوهنحی انجنیری دارای ساختمان مجهز بوده و قرار است که کتاب‌خانه و بعضی سهولت‌های دیگر آموزشی نیز برای این پوهنحی فراهم شود.