ادبیات و علوم بشری

پوهنحی ادبیات و علوم بشری یکی از پوهنحی‌های مهم وکلیدی پوهنتون بدخشان بوده که در سال 1388 خورشیدی، در چوکات مؤسسه‌ی تحصیلات عالی بدخشان با جذب 99 تن دانشجو اعم از پسران و دختران، در ساختمان تدریسی پوهنحی تعلیم و تربیه، آغاز به فعالیت نمود. این پوهنحی در سال 1390 خورشیدی از ساختمان پوهنحی تعلیم و تربیه جدا و به دشت شهدا - محل اصلی پوهنتون -  نقل مکان کرد. این پوهنحی، دانشجویان را در رشته‌های زبان و ادبیات عربی، فارسی دری، پشتو، انگلیسی و ژورنالیزم به سویه‌ی لیسانس، آموزش می‌دهد. همچنان قابل یادآوری است که پوهنحی نامبرده در بخش شبانه‌ی خود دارای دو رشته‌ ( فارسی دری و عربی ) نیز می‌باشد.

پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان، یک‌نهاد تحصیلی در حال رشد بوده و در آینده، رشته‌های دیگر نیز در این پوهنحی، ایجاد می‌شوند.

دانشجویان پوهنحی ادبیات و علوم بشری می‌توانند که در ادارات مختلف دولتی و غیر دولتی، نهادهای تعلیمی و تحصیلی، رسانه‌ها و... مصروف کار شوند.