بورسیه ها

کمیته بورسیه ها درسطح پوهنتون بدخشان

ارتقای ظرفیت بلند بردن سطح دانش وسویه ی تحصیلی استادان، به مستوی ماستری ودو کتورا در اولویت کار رهبری پوهنتون بدخشان قراردارد، رهبری مدبرانه و خرد مندانه پوهنتون بدخشان، در راستای ظرفیت سازی استادان طی سال های 1392الی  1396از هیچ  گونه سعی وتلاش در یغ نورزیده ودراعزام معرفی استادان این نهادا کادمیک به بورسیه های ماستری ودو کتورا دست بالاداشته ،الحمدالله پوهنتون بدخشان بادر نظرداشت اصل شایسته سالاری وعدالت در قسمت تــوزیع بورسیه ها کمیته ی رابه نام )کمیته ی بــورســیه هــا( در سطح پوهنتون ایجادنموده است که این کمیته  مطابق به طرز العمل توزیع بورسیه  های داخلی وخارجی استادان  را به نوبت معرفی می نماید.ناگـــفته نماند که تا اکنــون به تعداد (56) تن از استادان پوهنتون بدخشان که طبقه اناث هم شامل بورسیه ها گردیده اند ( 29 ) تن شان به بورسیه های خارجی و(27) تن شان به بورسیه های داخلی معرفی گردیده اند که از مجـموع فوق (18) تن از طبقه ذکور و (6) تن از طبقه اناث از بورسیه های داخلی وخارجی فراغت حاصل نموده انــــدو اکنـــون با انـــدوخته های علمی  وتجارب که حاصل نموده در این نهاد علمی واکادمیک مصروف تدریس ،تحقیق وخدمتـــــــــــــــــــــــــــــــگذاری هستند.

دولت جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت تحصیلات عالی

شهرت استادان اعزام شده به بورسیه های خارجی (   ماستری ودو کتورا  )  به خارج از کشور در ســال های تحصیلی  ( از ســـــال هـــــای 1393الی 1396)

ملاحظات

آغاز ســـــال شــــــمولیت

رشــــــــــته تحصـــــیلی

اسم  کشوربورس دهـــــــــــــــــند

برمامه

ماستری دکتورا

جنس

مرد / زن

رتبه علمی

پوهنحی

تخلص

شهرت

شماره

ولد

اسم

درحال تحصیل درخارج کشور

1393

دری

تاجیکستان

دوکتورا

مرد

پوهنمل

ادبیات

نظری

غریب محمد

خسرو

1

"

1393

ژونالیزم

تاجیکستان

دوکتورا

مرد

پوهنیار

ادبیات

طیار

محمد اکبر

محمد جعفر

2

"

1396

دری

ایران

دوکتورا

زن

پوهنیار

ادبیات

نیسان

منصور

آرزو

3

"

1395

زراعت

"

ماستری

مرد

پوهنیار

زراعت

فیضان

سید کبیر

فیضان الحق

4

"

1395

زراعت

تایلند

ماستری

مرد

پوهیالی

زراعت

هوزاد

فیض الله

احمد شبیر

5

 

1395

تعلیم وتربیه

هندوستان

ماستری

مرد

پوهیالی

فزیک

سروری

محمد سرور

وقیدالله

6

"

1396

تاریخ

ایران

"

"

"

علوم اجمتاعی

قربانی

هیت محمد

عبدالعزیز

7

"

1396

تاریخ

"

"

"

پوهنیار

"

سایف

تورسن

ضیا الدین

8

"

1396

تاریخ

"

"

"

پوهنمل

"

نظری

نظرمحمد

نظام الدین

9

"

1396

جامعه شناسی

"

"

"

پوهنمل

"

محمدی

حسین

علی

10

"

1396

جغرافیه

"

"

"

پوهیالی

"

نوری

محمد اسحاق

عبدالمصور

11

"

1396

کیمیا

"

"

مرد

پوهیالی

"

دهزاد

محمد ضمیر

محمد شاکر

12

"

1396

ریاضی

"

"

"

پوهیالی

"

رهنمورد

عبدالخلیل

احمد رامین

13

"

1396

ژونالیزم

چین

"

"

پوهنمل

"

بشردوست

داود

ذبیح الله

14

"

1396

انگلیسی

چین

"

"

پوهنیار

"

سنگی محمد

سنگین

سخی داد

15

"

1396

زراعت

ایران

ماستری

"

پوهیالی

زراعت

جویا

محمد قاسم

محبوب الله

16

"

1396

انگلیسی

هندوستان

ماستری

مرد

پوهیالی

ادبیات

فیصل

قربان محمد

فرخ

17

"

1396

زراعت

هندوستان

ماستری

زن

پوهیالی

زراعت

درخانی

قدرت الله

فایزه

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دولت جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت محترم تحصیلات عالی

شهرت استادان معرفی شده به بورسیه های تحصیلی خارجی ( ماستری ودوکتور ) به خارج  از کشوردرسال تحصیلی  (1392)  (1393)  (1394) الی (1395)

ملاحظات

آغاز ســـــال شــــــمولیت

رشــــــــــته تحصـــــیلی

اسم  کشوربورس دهـــــــــــــــــند

برمامه

ماستری دکتورا

جنس

مرد / زن

رتبه علمی

پوهنحی

تخلص

شهرت

شماره

ولد

اسم

فارغ التحصیل خارج کشور

1393

تارخ

تاجکستان

ماستری

مرد

پوهنیار

علوم اجتماعی

حازم

محمد علی

حبیب الله

19

"

1393

"

"

"

"

"

"

سعدی

سید حمزه

آیت الله

20

"

1393

حقوق

روسیه

"

"

"

"

هورخش

بهادر

عبدالفاروق

21

"

1389

کیمیا

ایران

"

"

"

تعلیم وتربیه

عمری

محمدایتم

عبدالباری

22

"

1391

فزیک

ایران

"

"

پوهنمل

"

عبیدی

ختم الله

عبدالمجید

23

"

1393

اقتصاد

ترکیه

"

"

پوهنیار

اقتصاد

پولچی

نورعلی

جمشید

24

"

1393

اقتصاد

المان

"

"

پوهنیار

"

حیدری

محمد انور

اجمل

25

"

1395

شرعیات

امریکا

"

"

پوهیالی

ادبیات

رضاپور

محمد رضا

حبیب الرحمن

26

"

1393

انگلیسی

هندوستان

"

مرد

پوهیالی

ادبیات

یعقوبی

محمد اسحق

عبدالواجد

27

"

1393

بیولوژی

ترکمستان

"

مرد

پوهنیار

تعلیم وتربیه

صبوریار

نادرعلمی

جنیدالله

28

"

1394

تاریخ

هندوستان

"

مرد

پوهنیار

علوم اجتماعی

طارق

محمد اسلم

محمد طالب

29

 

 

دولت جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت تحصیلات عالی

شهرت استادان معرفی  شده  به بورسیه های تحصیلی داخلی ( د وره ماستری ) در داخل  از کشور طی سال های تحصیلی  (1392 )  (1393)  (1394) (1395)  (1396)

ملاحظات

آغاز ســـــال شــــــمولیت

رشــــــــــته تحصـــــیلی

بورسیه داخلی

برمامه

ماستری دکتورا

جنس

مرد / زن

رتبه علمی

پوهنحی

تخلص

شهرت

شماره

ولد

اسم

فارغ التحصیل داخل کشور

1392

دری

کابل

ماستری

مرد

پوهنمل

ادبیات

حسام

قاضی

اقبال

30

"

1392

دری

"

ماستری

مرد

پوهنمل

ادبیات

ذاکری

عیدی محمد

نیازمحمد

31

"

1393

"

"

"

مرد

پوهنمل

ادبیات

طیب

عبدالخالق

عبدالقیوم

32

"

1392

"تاریخ

تعلیم وتربیه

"

زن

پوهنیار

علوم اجتماعی

تابش

نورالدین

مژده

33

"

1392

پشتو

جلال اباد

"

زن

پوهنمل

ادبیات

مهان

عبدالقدیر

مریم

34

"

1392

تفسیروحدیث

"

"

مرد

پوهنمل

شرعیات

ابوعمرو

عاشورمحمد

عبدالمنان

35

"

1393

حدیث

شرعیات

"

مرد

پوهنیار

شرعیات

پویا

رحم خدا

امین الله

36

"

1394

حدیث

شرعیات

"

مرد

پوهنیار

شرعیات

جویا

عبدالحی

صنعت الله

37

"

1393

علوم حیوانی

زراعت کابل

"

مرد

پوهنیار

زراعت

امینی

عبدالحنان

محمد امین

38

"

1393

علوم حیوانی

زراعت کابل

"

مرد

پوهنیار

زراعت

 

محمدعابد

محمد حسن

39

"

1393

دری

کابل

"

مرد

پوهنیار

ادبیات

میریان

جلال الدین

جاوید

40

"

1393

انگلیسی

تعلیم وتربیه

"

زن

پوهیالی

ادبیات

حبیبی

حبیب الله

نگاهه

41

"

1394

ریاضی

تعلیم وتربیه استاد

"

زن

پوهنیار

تعلیم و تربیه

فرید

محمد نعمان

فریده

42

"

1394

فزیک

"

"

زن

پوهنیار

"

ایماق

مولوی ایماق

انیسه

43

درحال تحصیل درداخل کشور

1394

دری

پوهنتون کابل

"

مرد

پوهیالی

ادبیات

آریانی

اولیاحسین

پرویز

44

"

1395

عربی

پوهنتون کابل

"

مرد

پوهیالی

ادبیات

رایق

امام علی

نقیب الله

45

"

1395

عربی

پوهنتون کابل

"

مرد

پوهنیار

ادبیات

بهروز

بسم الله

جارالله

46

"

1396

تعلیمات اسلامی

کابل

"

مرد

پوهیالی

شرعیات

رشیدی

عبدالرشید

محمد قاسم

47

"

1396

دری

پوهنتون بلخ

"

مرد

پوهیالی

ادبیات

ویدا

زرعلم

نقیب

48

"

1396

اداره  منجمت

کابل

"

مرد

پوهیالی

اقتصاد

سدید

ابراهیم

راضی الله

49

"

1396

اداره منجمت

کابل

"

مرد

پوهیالی

اقتصاد

آریایی

عبدالرحمن

شمس الرحمن

50

"

1396

اداری دیپلوماسی

پوهنتون کابل

"

مرد

پوهیالی

حقوق

ایماق

عبدالکبیر

محمد ضمیر

51

"

1396

تعلمیات اسلامی

ننگرهار

"

مرد

پوهیالی

شرعیات

حیسنی

محمد حسین

نعمت الله

52

"

1396

فقه وقانون

کابل

"

مرد

پوهیالی

شرعیات

قاضی زاد

فضل الدین

نقیب الدین

53

"

1396

اگرانومی

کابل

"

مرد

پوهیالی

زراعت

عاصم

عبدالحی

عبدالمصور

24

"

1396

"

کابل

"

مرد

پوهیالی

زراعت

متوکل

محمد گل

محبوب الله

55

"

1396

باغداری

کند هار

"

مرد

پوهیالی

زراعت

عمری

عاشور

شرافت الله

56

 

قرارشرح فوق به تعداد( 56) از استادان پوهنتون بدخشان به بورسیه های داخلی وخارجی معرفی گردیده  اند ترتیب وصحت است.