مدیریت عمومی ارتقای کیفیت

معرفی برنامه تضمین کیفیت واعتبار دهی در پوهنتون بدخشان:

برنامه تضمین کیفیت  و اعتبار دهی،  یکی از اهداف مهم و اساسی مقام محترم وزات تحصیلات عالی کشور در نهاد های علمی و تحصیلی می باشد و در پی آن است که کیفیت تحصیلی و اراییه ی خدمات علمی را از هر نگاه، بلند ببرد.

خوشبختانه هیئت رهبری پوهنتون بدخشان، از ایجاد این برنامه تا اکنون،  گام های عملی و تطبیقی را در این راستا برداشته و دست آورد های بزرگی داشته است. چنانچه در ابتدا،  این نهاد علمی و اکادمیک، « مدیریت عمومی ارتقای کیفیت »  را در چوکات معاونت علمی ایجاد نموده و بعد کمیته ی « تضمین کیفیت » را در سطح پوهنتون تشکیل و به فعالیت آغاز نمودند. همچنان طبق طرزالعمل ها و رهنمود های ریاست محترم کمیته ای « تضمین کیفیت واعتبار دهی » کمیته های فرعی در سطح پوهنحی ها به منظور پیشبرد سامانمند کار، نیز ایجاد شد.

لازم به یاد آوری است که پوهنتون بدخشان دارای هشت پوهنحی بوده و خوشبختانه هر پوهنحی دارای یک کمیته ی فرعی می باشد که به شکل منظم و منسجم،جلسه برگزار نموده و برای هر سال تحصیلی برنامه ریزی وهدایات ریاست محترم تضمین کیفیت را عملی می نمایند.                                                   

کارهای عمده یی که این کمیته ها انجام می دهند بطور خلاصه نام می بریم:

  • تطبیق و تهیه ای گزارش ارزیابی خودی وکیفیت تدریس؛
  • بازنگری لیکچرنوت ها؛
  • نظارت بر تطبیق کریکولم؛
  • نظارت از تهیه و طبیق برنامه ها و پالیسی ها؛
  • نظارت از تهیه  و تطبیق پلان عملیاتی انفرادی  و پلان عملیاتی دیپارتمنت ها و... .

باید یاد آوری نمود که در سال ۱۳۹۴ خورشیدی، به اساس هدایت مقام محترم وزارت تحصیلات عالی، هیئتِ مؤظف گردید تا از روند اجرائات کار و فعالیت پوهنتون بدخشان در راستای تضمین کیفیت و اعتبار دهی، نظارت به عمل آورد که خوشبختانه پوهنتون بدخشان، بالای دوازده معیار وضع شده ای ریاست محترم تضمین کیفیت و اعتبار دهی کار نموده بود و مورد تأیید و تشویق هیئت بازنگر قرار گرفت و به این ترتیب به اساس دستور وزارت تحصیلات عالی و هیئت مؤظف،  پوهنتون بدخشان، وارد مرحله ی دوم تطبیق معیار های تضمین کیفیت و اعتبار دهی، شد که این را می توان یکی از دست آورد های مهم و ارزنده ای این نهاد علمی و اکادمیک خواند.

دیدار هیئت و تیم بازنگر تضمین کیفیت وزارت تحصیلات عالی از پوهنتون بدخشان

کمیته های تضمین کیفیت و اعتبار دهی مکلف اند تا ار روند تدریس و کیفیت تدریس در دیپارتمنت ها و پوهنحی ها، نظارت نموده و در این راستا گزارش تهیه نمایند.

در گزارش های که تهیه می شود باید به شکل واضح و روشن از کیفیت تدریس، سخن گفته شود و به شکل مبسوط و گسترده، معلومات اراییه گردد.  برای اینکه از روند تدریس و کیفیت تدریس، ارزیابی دقیق و عمیق صورت گیرد،  در هر سمستر به محصلان که بالاتر از هفتاد و پنج درصد، نمبر داشته باشند، فورم مخصوصی که دارای گزینه های منوط به کیفیت تدریس می باشد، توزیع می گردد و به این صورت، ارزیابی صورت می گیرد که آیا واقعا معیار ها،  تطبیق شده است یا خیر.

به همین ترتیب، فورم ها بعد از خانه پری، از محصلان،  جمع آوری شده و گزارشی در این مورد تهیه  و عنوانی ریاست محترم ریاست تضمین کیفیت و اعتبار دهی، گسیل می شود که تیم مسلکی این ریاست، فورم ها را ارزیابی نموده و خلاها و نواقص را برجسته می سازند تا در سمستر های بعدی و سال های بعدی، مد نظر گرفته شود.

لازم به یاد دهانیست که بعد  از غور و بررسی گزارش پوهنتون بدخشان در مورد تطبیق معیار های دوازده گانه ی ریاست تضمین کیفیت،  در مورد کیفیت تدریس در پوهنتون بدخشان، آمریت انکشاف تحصیلی امور علمی ریاست فوق الذکر چنین ابراز نظر نمودند: « با ابراز سپاس وامتنان از تطبیق ارزیابی کیفیت تدریس در نهاد تحصیلی شما، گزارش شما توسط مدیر های بخش مربوط، دقیق مطالعه گردید، با ابراز خرسندی از زحمات بی پایان مسوولان نهاد تحصیلی شما، امید است این روند را در سمستر های دیگر نیز ادامه داده و در امر ارتقای کیفیت تدریس ما را همکاری نمایید.»

این دیدگاه وزارت تحصیلات عالی،  نمایانگر تلاش و فعالیت های  هیئت رهبری پوهنتون وتیم کاری کمیته های تضمین کیفیت و اعتبار دهی در پوهنتون بدخشان می باشد.

مدیریت عمومی ارتقای کیفیت در هماهنگی با کمیته اصلی و کمیته های فرعی تضمین کیفیت،  زیر نظر معاونت محترم علمی،  برای سال های پیش رو پلان و برنامه های مشخص تری را روی دست گرفته اند و تلاش خواهند کرد تا برنامه ها و طرزالعمل های تضمین کیفیت را در این نهاد علمی تطبیق و عملی نمایند.

بجاست از بعضی برنامه های مشخص کمیته ی تضمین کیفیت که در سال ۱۳۹۷ مد نظر گرفته شده است، یاد آوری نماییم:

تطبیق و تهیه گزارش ارزیابی خودی با معیارهای جدید که نظر به سالهای گذشته کاملا یک پروسه متفاوت است؛

  • تطبیق وترتیب گزارش ارزیابی از کیفیت تدریس؛
  • تطبیق کورس پالیسی؛
  •  تهیه پلان عملیاتی انفرادی؛
  • پلان عملیاتی دیپارتمنت،
  • پلان عملیاتی برای تطبیق معیار ها و....

دیدار هیئت و تیم بازنگر ریاست تضمین کیفیت مقام محترم وزارت تحصیلات عالی از صنوف درسی درسال 1395

 

دیدار هیئت و تیم بازنگر با مسوولان و کمیته های فرعی پوهنتون بدخشان