سند چارچوب مدیریت اجتماعی و محیط زیست (ESMF)

 

 

 

د افغانستان حکومت