نشرات

نشریه ها:

  1. پوهنحی های پوهنتون  بدخشان هرکدام دارای نشریه های دیواری بوده که از طرف استادان ومحصلان مطالب به نشر میرسد.
  2.  در پوهنتون بدخشان ده ها آثار علمی تقدیم جامعه وومردم خویش نموده اند.