حمایت کنندگان

همکاری ها وروابط علمی:

  1. تحصیلات عالی بدخشان در خارج از کشور با سه پوهنتون کشور تاجکستان دانشگاه ملی ،دانشگاه عینی ودانشگاه زراعتی  ودر داخل کشور با پوهنتون کابل وپوهنتون تعلیم وتربیه استاد ربانی شهید روابط علمی واکادمیک برقرار نموده است.