خدمات وتسهیلات

خدمات محصلان:

  1. در پوهنحی های مختلف تحصیلات عالی بدخشان انجمن محصلان ،کمیته نظم ودسپلین،کمیته فرهنگی وکمیته ورزشی ساخته شده است.
  2. یک باب کانتینر که طول آن 15متر وعرض آن 15 میباشد به عنوان کتابخانه عمومی تحصیلات عالی بدخشان آماده گردیده که

فعلا دارای 4000 هزار جلد کتاب میباشد.

  1. کتابخانه های کوچک در پوهنحی های تعلیم وتربیه ،ادبیات وعلوم بشری وزراعت موجود است که هرکدام آن دارای 200 جلد کتاب مطالعوی میباشند.

تکنالوژی معلوماتی:

  1. فعلا شعبه IT وجود دارد وتلاش جریان دارد تا در سالهای بعد تکنالوژی معلوماتی بصورت اساسی که تمام نیازمندی های این اداره را مرفوع سازد به کمک وهمکاری مقام محترم وزارت تحصیلات عالی ساخته خواهد شد.
  2. تماما کارمندان کارت هویت که با دیزاین خاص از طریق این اداره ساخته شده وبرای آنان توزیع گردیده است.
  3. برای تمام محصلان نهاری ولیلیه کارت هویت توزیع گردیده است.

لابراتوار:

به کمک دفتر محترم HEP در سال 1389 به مبلغ 20000 هزار دالرآمریکایی مواد ولوازم لابراتواری به تحصیلات عالی بدخشان مساعدت صورت گرفته است که فعلا استادان ومحصلان از آن در کارهای عملی شان استفاده مینمایند.