سایر بست های اداری(کاریابی)

سایر بست های اداری(کاریابی)

لایحه وظایف

...........................................................................................................................................

عنوان وظیفه        : مدیر عمومی خدمات

وزارت                : تحصیلات عالی

موقعیت               : ولایت بدخشان

بخش                  : معاونیت مالی و اداری مؤسسه تحصیلات عالی بدخشان

بست                  : (4)

گزارشدهی به        : معاون مالی و اداری

گزارشگیری از      : از دو مدیر تحت اثر

کود        :()

هدف وظیفه: اجرای امور مربوط به تهیه و تدارکات و خدمات مؤسسه تحصیلات عالی بدخشان

...........................................................................................................................................

شرح وظایف :

 1. ترتیب پلان کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه  جهت  رسیدن به اهداف پلان شده
 2. کنترول از ترتیب واجرای اعلانات، شرط نا مه ها ،راپور های ارزیابی مالی وتخنیکی قراردادها ،مکتوب های برنده گان، نشر دعو ت نامه ها ی داوطلبان ،ملاحظه و تصدیق اسناد انعقاد قرار دادها  وسایر اسناد تدارکاتی جهت حصول اطمینان ازصحت بودن آن.
 3. كنترول از امورخریداری  ، مجلس داو طلبی وباز نمودن آفـــــــــــــرهای داوطلبا ن ، دیپوها ، محاسبه جنسی، بيلانس فاضل و باقي جمعدهی معتمدين،تادیه اقساط پولی قرارداد ها براساس پیشرفت کار مطا بق معیا ر های تعیین شده بمنظور تا مین شفافیت بهتر.
 4. مراقبت از شبکه های برق غرض تنویر صنوف، دفاتر، سایر تاسیسات و احاطه مؤسسه تحصیلات عالی بدخشان
 5. مراقبت از  شبکه آآببتیبتینمتتتمنتنمکآبرسانی، مرکـــــــــــــز گرمیهای و سیستم کانالیزاسیون تاسیسات مربوطه بمنظور کسب اطمینان از فعال بودن شان.
 6. نظارت از تنظیم وسایط ترانسپورتی جهت استفاده درست و جلوگیری از سکتگی در اموریومیه.
 7. کنترول  ازاجرای حــــــــواله های مواد وضروریات مربوط به وسایط بمنظور تسریع امورو جلوگیری از تخلفات قانونی.
 8. حفظ ومراقبت از املاک وجایداد های  وسایر اراضی مربوط به تحصیلات عالی
 9. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از جانب آمر مربوطه برایش سپرده میشود

...........................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8)قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

1.حد اقل درجه تحصیل :

 • حد اقل بکلوریابه درجات تحصیلی بالاتر ترجیح داده میشود

2.تجارب لازمه

 • حداقل یک سال مرتبط به وظیفه

3.مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

 • مهارت مسلکی و مدیریتی استفاده ازپروگرام های کمپیوتر مرتبط به وظیفه ، پلانگذاری .

ترتیب کننده : .....................................................  تاریخ:  ........................................................

منظور کننده: ..................................................... تاریخ: ...........................................................

 

لایحه وظایف

........................................................................................................................................

 

عنوان وظیفه        :مدیر عمومی تدریسی

وزارت                :تحصیلات عالی

موقعیت               :ولایت بدخشان

بخش                  :پوهنحی ادبیات و علوم بشری مؤسسه تحصیلات عالی بدخشان

بست                   : ( 4 )

گزارشدهی  به       :رییس پوهنځی

گزارشگیری از      :ندارد

کود                    :( 003 ـ 05 ـ 17 ـ 28 )

 

هدف وظیفه: .ترتیب و تنظیم امور تدریسی مربوط به استادان و محصلان پوهنحْیطبق قوانین،مقرارت و معیارهایتحصیلی.

........................................................................................................................................

شرح وظایف :

 1. ترتیب و تنظیم پلان کاری هفته وار، ماهوار ، ربع وار و سالانه در مطابقت به پلان پوهنحْی غرض دستیابی به اهداف پیشبینی شده.
 2. نظارت و کنترول از ثبت نام ، حاضری ، ترتیب تقسیم اوقات محصلان جدید الشمول به پوهنحْی.
 3. ترتیب و تنظیم جداول ، اسناد و سوابق محصلان و فارغان جهت تهیه ترانسکریپت ها و دیپلوم ها.
 4. تطبیق احکام قانون، مقررات، لوایح، طرزالعمل ها و فیصله های شورای علمی غرض ایجاد نظم و دسپلین درپوهنحْی.
 5. ترتیب تقسیم اوقات استادان دیپارتمنت ها به منظورتنظیم تدریس وجلوگیری از ضیاع وقت.
 6. ترتیب ، تنظیم و ارائه اسناد ترفیع علمی استادان جهت بررسی و تائید به شورای علمی. 
 7. ترتیب وتنظیم پلان های تجربی و مشاهداتی تکنیشن ها(لابرانت) طبق لزوم دید دیپارتمنت ها مطابق تقسیم اوقات تهیه شده.
 8. ترتیب وتنظیم تقسیم اوقات درسی استادان بخش شبانه و دوره ماستری پوهنحْی در صورت موجودیت.
 9. اجرای سرتیفیکیت ، ترانسکریپت  و دیپلوم برای متقاضیان ( محصلان و فارغان پوهنحْی) مطابقت طرزالعمل.
 10. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از جانب آمر مربوطه برایش سپرده میشود

.....................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 

1.درجه تحصیل

 • حد اقل بکلوریا به درجات بلاتر تحصیلی ارجیحت داده میشود.

 

2.تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

 • حد اقل یک  سال مرتبط به وظیفه.

 

3.مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

 • توانمندی طرح پلان تدریسی ، رهبری ، مدیریت و استفاده ازکمپیوتر و انترنت.

 

ترتیب کننده : ................................................. تاریخ: ...........................................................

منظور کننده: ................................................. تاریخ: ............................................................

 

 

 

 

لایحه وظایف

-----------------------------------------------------------------------------

عنوان پست : مدیرتوزیع وراجستر کتابخانه

بست :5                                            

تعداد بست : 1

موقعیت :پوهنتون بدخشان

مکلفیت راپور دهی به : مدیر کتاب خانه

 بست های گزارش دهنده: ندارد

خلاصه وظایف : ترتیب و تنظیم تمام امور کتاب خانه .

شرح وظایف:

 • تهیه و ترتیب اسناد کتاب خانه.
 • ترتیب کارت توزیع کتب.
 • حفظ ونگهداشت اسناد دردوسیه های مربوط.
 • ارائیه راپور به مراجع ومدیر کتابخانه پوهنتون.
 • توجه به پاکی و نظا فت کتاب خانه.
 • ثبت و راجستر کتاب های داخل کتاب خانه پوهنتون بدخشان .
 •  اجرای امور محوله در وقت وزمان معین جهت کسب اهداف اداره به هدایت مدیر کتاب خانه.
 • آگاهی از نتایج متوقعه انجام وظایف محوله.
 • اجرای سائرامور در جهت کسب اهداف اداره نظر به هدایت مدیر کتاب خانه.
 • ترتیب وتنظیم پلانهای کاری و ارائیه گزارش از اجراآت انجام شده بطور ماهوار،ربعواروسالانه به مدیر کتاب خانه.
 •  

شرایط استخدام:

 • تابعت افغانستان را داشته باشد.
 • سن وی از 18 سال کمتر و از 64 سال بیشتر نباشد
 • سند فراغت بکلوریا و یا بالاتر از آن از موسسات رسمی، تعلیمی داخل و یا خارج از کشور را داشته باشد.
 • داشتن اهلیت وشایستگی.
 •  داشتن حسن سیرت وشهرت نیک.

 

 

                                                 

                                                  لایحه وظایف

.....................................................................................................................

عنوان وظیفه       : مدیر اجراییه دیپارتمنت ها

وزارت               : تحصیلات عالی

موقعیت              : ولایت بدخشان

بخش                   :پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان

بست                   :  ( 5)

گزارشدهی  به     :رییس پوهنحی

گزارشگیری از     : ندارد

کود                    : (                      )

هدف وظیفه    :

ترتیب لست محصلین مستحق لیلیه و بدل اعاشه طبق طرزالعمل و مقررات لیلیه ها ، اجرای امور اداری دیپارتمنت ها.

....................................................................................................................

شرح وظایف :

 1. ترتیب و تنظیم پلان های هفته وار، ، ماهوار ، ربع وار و مطابق پلان سالانه غرض دستیابی به اهداف پیشبینی شده.
 2. ترتیب، کنترول و نظارت تقسیم اوقات درسی و امتحانات سمستر وار دیپارتمنت ها بمنظور ایجاد نظم تدریس و پروسه امتحانات.
 3. ترتیب احصائیه محصلان شامل (امتحان، محروم ، ناکام ، غیرحاضر و نتایج  امتحاناتت ) جهت ارایه گزارش به دیپارتمنت های مربوط و اطلاع  محصلین.
 4. ترتیب لست محصلین مستحق لیلیه و بدل اعاشه طبق طرزالعمل و مقررات لیلیه ها.جهت ترتیب وتوزیع کارت .
 5. ترتیب و تهیه دیتابیس استادان ، کارکنان و محصلان  با تفکیک (جندر، ملیت، سکونت، درجه علمی، رتبه، سال شمولیت و فراغت ) و درج نام جدید الشمولان در دیتابیس جهت سهولت امور .
 6. ترتیب وتنظیم پیشنهادات ، مکاتیب و استعلام های  دیپارتمنت ها جهت اجراات بعدی به بخش های مربوطه.
 7. ارسال فیصله های جلسات شورای علمی پوهنحْی به دیپارتمنت ها بمنظور اجراات و تطبیق آن.
 8. اجرای سایر وظایفی که مطابق قانون برایش سپرده میشود.

الص

...................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل
  • حد اقل بکلوریا به درجات تحصیلی ترجیح داده میشود.
 2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
 3. برای لیسانس ضرور نمیباشد
 4. برای فوق بکلوریا یک سال مرتبط به وظیفه
 5. مدیریت ، مفاهمه ، ارتباطات واستفاده ازکمپیوترو انترنت.
 6. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

 

لایحه وظایف

........................................................................................................................................

عنوان وظیفه       : مدیر اجراییه دیپارتمنت ها

وزارت               : تحصیلات عالی

موقعیت              : ولایت بدخشان

بخش                   :پوهنحی شرعیات پوهنتوئن بدخشان

بست                   :  ( 5)

گزارشدهی  به     :رییس پوهنحی

گزارشگیری از     : ندارد

کود                    : (                      )

هدف وظیفه    :

ترتیب لست محصلین مستحق لیلیه و بدل اعاشه طبق طرزالعمل و مقررات لیلیه ها ، اجرای امور اداری دیپارتمنت ها.

............................................................................................................................................

شرح وظایف :

 1. ترتیب و تنظیم پلان های هفته وار، ، ماهوار ، ربع وار و مطابق پلان سالانه غرض دستیابی به اهداف پیشبینی شده.
 2. ترتیب، کنترول و نظارت تقسیم اوقات درسی و امتحانات سمستر وار دیپارتمنت ها بمنظور ایجاد نظم تدریس و پروسه امتحانات.
 3. ترتیب احصائیه محصلان شامل (امتحان، محروم ، ناکام ، غیرحاضر و نتایج  امتحاناتت ) جهت ارایه گزارش به دیپارتمنت های مربوط و اطلاع  محصلین
 4. ترتیب لست محصلین مستحق لیلیه و بدل اعاشه طبق طرزالعمل و مقررات لیلیه ها.جهت ترتیب وتوزیع کارت .
 5. ترتیب و تهیه دیتابیس استادان ، کارکنان و محصلان  با تفکیک (جندر، ملیت، سکونت، درجه علمی، رتبه، سال شمولیت و فراغت ) و درج نام جدید الشمولان در دیتابیس جهت سهولت امور .
 6. ترتیب وتنظیم پیشنهادات ، مکاتیب و استعلام های  دیپارتمنت ها جهت اجراات بعدی به بخش های مربوطه.
 7. ارسال فیصله های جلسات شورای علمی پوهنحْی به دیپارتمنت ها بمنظور اجراات و تطبیق آن.
 8. اجرای سایر وظایفی که مطابق قانون برایش سپرده میشود.

الص

.......................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل
  • حد اقل بکلوریا به درجات تحصیلی ترجیح داده میشود.

 

 1. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
  • برای لیسانس ضرور نمیباشد
  • برای فوق بکلوریا یک سال مرتبط به وظیفه
 2. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
 3. مدیریت ، مفاهمه ، ارتباطات واستفاده ازکمپیوترو انترنت.

 

 

                                                                  لایحه وظایف

........................................................................................................................................

 

عنوان وظیفه       : مدیر اجراییه دیپارتمنت ها

وزارت               : تحصیلات عالی

موقعیت              : ولایت بدخشان

بخش                   :پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون بدخشان

بست                   :  ( 5)

گزارشدهی  به     :رییس پوهنحی

گزارشگیری از     : ندارد

کود                    : (                      )

هدف وظیفه    :

ترتیب لست محصلین مستحق لیلیه و بدل اعاشه طبق طرزالعمل و مقررات لیلیه ها ، اجرای امور اداری دیپارتمنت ها.

............................................................................................................................................

شرح وظایف :

 1. ترتیب و تنظیم پلان های هفته وار، ، ماهوار ، ربع وار و مطابق پلان سالانه غرض دستیابی به اهداف پیشبینی شده.
 2. ترتیب، کنترول و نظارت تقسیم اوقات درسی و امتحانات سمستر وار دیپارتمنت ها بمنظور ایجاد نظم تدریس و پروسه امتحانات.
 3. ترتیب احصائیه محصلان شامل (امتحان، محروم ، ناکام ، غیرحاضر و نتایج  امتحاناتت ) جهت ارایه گزارش به دیپارتمنت های مربوط و اطلاع  محصلین.
 4. ترتیب لست محصلین مستحق لیلیه و بدل اعاشه طبق طرزالعمل و مقررات لیلیه ها.جهت ترتیب وتوزیع کارت .
 5. ترتیب و تهیه دیتابیس استادان ، کارکنان و محصلان  با تفکیک (جندر، ملیت، سکونت، درجه علمی، رتبه، سال شمولیت و فراغت ) و درج نام جدید الشمولان در دیتابیس جهت سهولت امور .
 6. ترتیب وتنظیم پیشنهادات ، مکاتیب و استعلام های  دیپارتمنت ها جهت اجراات بعدی به بخش های مربوطه.
 7. ارسال فیصله های جلسات شورای علمی پوهنحْی به دیپارتمنت ها بمنظور اجراات و تطبیق آن.
 8. اجرای سایر وظایفی که مطابق قانون برایش سپرده میشود.

 

.......................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل
  • حد اقل بکلوریا به درجات تحصیلی ترجیح داده میشود.
 2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
 3. برای لیسانس ضرور نمیباشد
 4. برای فوق بکلوریا یک سال مرتبط به وظیفه

 

 1. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
  • مدیریت ، مفاهمه ، ارتباطات واستفاده ازکمپیوترو انترنت.

 

 

 

لایحه وظایف

........................................................................................................................................

 

عنوان وظیفه        : مدیر اجراییه دیپارتمنت ها

وزارت                :تحصیلات عالی

موقعیت               :ولایت بدخشان

بخش                  :پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان

بست                   : ( 5)

گزارشدهی  به       :رییس پوهنحی

گزارشگیری از      :ندارد

کود                    :()

هدف وظیفه    :

ترتیب لست محصلین مستحق لیلیه و بدل اعاشه طبق طرزالعمل و مقررات لیلیه ها، اجرای امور اداری دیپارتمنت ها.

............................................................................................................................................

شرح وظایف :

 1. ترتیب و تنظیم پلان های هفته وار، ، ماهوار ، ربع وار و مطابق پلان سالانه غرض دستیابی به اهداف پیشبینی شده.
 2. ترتیب، کنترول و نظارت تقسیم اوقات درسی و امتحانات سمستر وار دیپارتمنت ها بمنظور ایجاد نظم تدریس و پروسه امتحانات.
 3. ترتیب احصائیه محصلان شامل (امتحان، محروم ، ناکام ، غیرحاضر و نتایج  امتحاناتت ) جهت ارایه گزارش به دیپارتمنت های مربوط و اطلاع  محصلین.
 4. ترتیب لست محصلین مستحق لیلیه و بدل اعاشه طبق طرزالعمل و مقررات لیلیه ها.جهت ترتیب وتوزیع کارت .
 5. ترتیب و تهیه دیتابیس استادان ، کارکنان و محصلان  با تفکیک (جندر، ملیت، سکونت، درجه علمی، رتبه، سال شمولیت و فراغت ) و درج نام جدید الشمولان در دیتابیس جهت سهولت امور .
 6. ترتیب وتنظیم پیشنهادات ، مکاتیب و استعلام های  دیپارتمنت ها جهت اجراات بعدی به بخش های مربوطه.
 7. ارسال فیصله های جلسات شورای علمی پوهنحْی به دیپارتمنت ها بمنظور اجراات و تطبیق آن.
 8. اجرای سایر وظایفی که مطابق قانون برایش سپرده میشود.

.......................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل
  • حد اقل بکلوریا به درجات تحصیلی ترجیح داده میشود
 2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
 3. برای لیسانس ضرور نمیباشد
 4. برای فوق بکلوریا یک سال مرتبط به وظیفه

 

 1. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
  • مدیریت ، مفاهمه ، ارتباطات واستفاده ازکمپیوترو انترنت.

 

 

لایحه وظایف

........................................................................................................................................

عنوان وظیفه        :مدیر عمومی تدریسی و اجراییه

وزارت                :تحصیلات عالی

موقعیت               :ولایت بدخشان

بخش                  :پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان  

بست                   : ( 4 )

گزارشدهی  به       :رییس پوهنځی

گزارشگیری از      :ندارد

کود                    :()

هدف وظیفه: .ترتیب و تنظیم امور تدریسی مربوط به استادان و محصلان پوهنحْیطبق قوانین،مقرارت و معیارهایتحصیلی.

........................................................................................................................................

شرح وظایف :

 1. ترتیب و تنظیم پلان کاری هفته وار، ماهوار ، ربع وار و سالانه در مطابقت به پلان پوهنحْی غرض دستیابی به اهداف پیشبینی شده.
 2. نظارت و کنترول از ثبت نام ، حاضری ، ترتیب تقسیم اوقات محصلان جدید الشمول به پوهنحْی.
 3. ترتیب و تنظیم جداول ، اسناد و سوابق محصلان و فارغان جهت تهیه ترانسکریپت ها و دیپلوم ها.
 4. تطبیق احکام قانون، مقررات، لوایح، طرزالعمل ها و فیصله های شورای علمی غرض ایجاد نظم و دسپلین درپوهنحْی.
 5. ترتیب ، تنظیم و ارائه اسناد ترفیع علمی استادان جهت بررسی و تائید به شورای علمی. 
 6. ترتیب وتنظیم تقسیم اوقات درسی استادان بخش شبانه و دوره ماستری پوهنحْی در صورت موجودیت.
 7. اجرای سرتیفیکیت ، ترانسکریپت  و دیپلوم برای متقاضیان ( محصلان و فارغان پوهنحْی) مطابقت طرزالعمل.
 8. ثبت نام محصلان جدیدالشمول، ترتیب و تنظیم  صنوف و حاضری  محصلان و تهیه راپور حاضری.
 9. ترتیب، کنترول و نظارت تقسیم اوقات درسی و امتحانات سمستر وار دیپارتمنت ها بمنظور ایجاد نظم تدریس و پروسه امتحانات.
 10. ترتیب احصائیه محصلان شامل امتحان، محروم ، ناکام ، غیرحاضر و نتایج  امتحانات جهت ارایه گذارش به دیپارتمنت های مربوط و اطلاع  محصلین.
 11. ترتیب لست محصلین مستحق لیلیه و بدل اعاشه طبق طرزالعمل و مقررات لیلیه ها.
 12. ترتیب و تهیه دیتابیس استادان ، کارمندان ، محصلان  و فارغان با تفکیک (جندر، ملیت، سکونت، درجه علمی، رتبه، سال شمولیت و فراغت ) و درج نام جدید الشمولان در دیتابیس.
 13. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از جانب آمر مربوطه برایش سپرده میشود

.....................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1. درجه تحصیل

 • حد اقل بکلوریا به درجات بلاتر تحصیلی ارجیحت داده میشود.
 1. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
  • حد اقل یک  سال مرتبط به وظیفه.
 2. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
  • توانمندی طرح پلان تدریسی ، رهبری ، مدیریت و استفاده ازکمپیوتر و انترنت.

ترتیب کننده : ................................................. تاریخ: ......................................................

منظور کننده: .......................................... تاریخ: .............................................

 

 

 

لایحه وظایف

عنوان وظیفه        :  معلم لیلیه

وزارت                : تحصیلات عالی

موقعیت               :  ولایت بدخشان

بخش                  : معاونیت مالی و اداری مؤسسه تحصیلات عالی بدخشان

بست                  : (5)چهاربست

گزارشدهی           : به مدیرعمومی لیلیه

گزارشگیری         :ندارد

کود                    :( 012 ـ 03 ـ 17 ـ 28 )الی ( 015 ـ 03 ـ 17 ـ 28 )

 

هدف وظیفه:

رهنمائی و کنترول محصلین شامل لیلیه و ارائه معلومات لازم  به محصلین  جدید الشمول.

............................................................................................................................................

 

شرح وظایف :

 1. ترتیب پلان های هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده
 2. رهنمایی  محصلين  جدید الشمول به تمام بخش های لیلیه  به منظور اشنائی آنها ازبخش ها وطرززندگی در لیلیه
 3. ارائه راپور محصلين ليليه مطابق حاضري به مديريت ارزاق به منظور تهیه مواد غذایی .
 4. اگاه ساختن  مديريت اداري  ازمحصلين که ناگهان مريض ميگردند  غرض  معرفي به كلينيك امور صحي .
 5. مراقبت از دخول غیر مجاز  مهمانان و افراد غيرمسؤول به داخل اطاق هاي محصلین در لیلیه  غرض جلوگیری از بینظمی وضیاع وقت محصلین .
 6. جلوگيري از بروز هرنوع خشونت بين محصلين به داخل وينگ ها و اطاق ها به منظور حفظ نظم لیلیه
 7. چک   كارت طعام  محصلين عين توزيع طعام   در سه وقت به منظور جلوگیری از تخلف.
 8. ارائه راپورمحصلین غیر حاضر در لیلیه به مدیریت لیلیه به منظور اتخاد تصامیم بعدی .
 9. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از جانب آمر مربوطه برایش سپرده میشود

 

............................................................................................................................................

 

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

 

 1. درجه تحصیل :
  • حداقل بکلوریا به درجات تحصیلی بالاتر ترجیح داده میشود

 

 

 2. تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه) :

 • ضروری نیست

 

  3.مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ) :

 • مهارت های مسلکی مدیریت  ،  آشنائی به پروگرام های کمپیوتر

 

ترتیب کننده : ......................................................... تاریخ: ........................................................

منظور کننده: ........................................................ تاریخ: .........................................................

 

 

 

 

لایحه وظایف

........................................................................................................................................

 

عنوان وظیفه  : لابرانت

وزارت/اداره  :تحصیلات عالی

موقعیت        :ولایت بدخشان 

بخش        :پوهنحْی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی بدخشان

بست             :( 5 ) دو بست

گزارشدهی      :به رئیس پوهنحْی

گزارشگیری    :ندارد

کود              :( 004 ـ 06 ـ 17 ـ 28 ) الی ( 005 ـ 06 ـ 17 ـ 28 )

 

هدف وظیفه:  رهنمائی و ارایه معلومات در ارتباط با طرز استفاده از وسایل و تجهیزات لابراتواری   بمنظور ارتقای ظرفیت علمی  آنها    .

........................................................................................................................................

 

شرح وظایف :

 1. ترتیب و تنظیم پلان  کاری هفته وار، ماهوار ، ربع وار و سالانه در مطابقت با پلان پوهنحی به منظور رسیدن به اهداف پیشبینی شده .
 2. تسلیم گیری سامان آلات لابراتوار و مواد لابراتواری  مورد ضرورت به منظوراجرای امورات عملی  محصلین  .
 3. مواظبت و نگهداری مسئولانه از تمام تجهیزات و وسایل لابراتوار به منظور جلوگیری از سواستفاده از آن .
 4. ارائه پیشنهادات مواد ضرورت لابراتوار و راپور مصرفی  آن به طور سمستر وار به ریاست پوهنحی جهت تهیه و تدارک آن. 
 5. رهنمائی  محصلین بمنظور استفاد از مواد لابراتواری و وسایل لابراتوار در هنگام تدریس عملی به همکاری استاد مربوط جهت ارتقای ظرفیت آنها.
 6.  اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از جانب آمر مربوطه برایش سپرده میشود

.......................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

 • مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 

 1. درجه تحصیل
 • حد اقل بکلوریا به درجات بالاتر تحصیلی ارجحیت داده میشود

 

 1. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه)
 • ضروری نیست

 

 1. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
 • توانمندی طرح پلان تدریسی ، رهبری ، مدیریت و استفاده ازکمپیوتر و انترنت.

 

ترتیب کننده : ............................... ................. تاریخ: ..................................... ......................

منظور کننده: ................................................. تاریخ: ............................................................

 

 

 

 

لایحه وظایف

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

عنوان وظیفه : مدیر ثبت وراجستر محصلان

وزارت /اداره: تحصیلات عالی

موقعیت : بدخشان

بخش : پوهنتون بدخشان

بست : ( 5 )

گزارش دهی به مدیر عمومی مربوطه

گزارشگیری : ندارد

کود:

هدف وظیفه :

اجرای امور ثبت وراجستر محصلان طبق قانون ومقررات

 

شرح وظایف :

 1. ثبت نام محصلان جدید الشمول مطابق پلان تهیه شده جهت معرفی آنها به پوهنحی های مربوطه
 2. طی مراحل اسناد شمولیت مجدد، تاجیل ، منفکی وتبدیلی محصلان با شمول بخش شبانه طبق قانون ومقررات
 3. ترتیب وتنظیم اسناد وسوابق تحصیلی محصلان به منظور حفظ ونگهداری درست آن
 4. ترتیب اوراق ثبت نام به مدیریت بانک معلوماتی ( دیتابیس ) جهت ایجاد سیستم معلوماتی با کیفیت وموثر.
 1. اجرای مکاتب وارده وصادره وسایر مظایف مرتبط به وظیفه که از طرف آمرمربوطه طبق قانون سپرده میشود.

 

 

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

 • مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 

 1. درجه تحصیل
 • حد اقل بکلوریا به درجات بالاتر تحصیلی ارجحیت داده میشود

 

 1. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه)
 • یک سال مرتبط به وظیفه ترجیح داده میشود.

 

 1. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
 • مدیریت اداره پرسونل واستفاده از کمپیوتر وانترنیت

 

ترتیب کننده : ............................... ................. تاریخ: ..................................... ...

منظور کننده: ................................................. تاریخ: ..........................................

 

 

 

لایحه وظایف

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

عنوان وظیفه : مدیر عمومی حفظ ومراقبت

وزارت / اداره : تحصیلات عالی

موقعیت : بدخشان

بخش پوهنتون بدخشان

بست : ( 4 )

گزارش دهی به : آمر خدمات

گزارش گیری از : مدیر املاک ، مدیرتنظیف وصفایی

کود:

هدف وظیفه :

تنظیم امور مربوط به حفظ ومراقبت املاک ، تعمیرات ، صفایی ، سیستم های آبرسانی ، کانالیزاسیون وبرق پوهنتون

 

شرح وظایف :

 1. ترتیب پلان کاری هفته وار ، ماهوار ،ربعوار وسالانه بمنظور دست یابی به اهداف پیشبینی شده .
 2. مراقبت از املاک،اماکن واراضی پوهنتون ، شکست وریخت آهن پوش ها ،کلکین ، دروازه ودیگر اجناس .
 3. مراقبت از تعمیرات ودفاتر ،شاپ فلزکاری ،محصلات سبز، پیاده روها،سیستم آبرسانی ،برق ،تیلفون ،کانالازیسیون ،سیستم سردکننده وتسهیلات لازم دیگر به منظور کسب اطمینان از فعال بودن آن .
 4. تنظیم وظایف، مدیریت ورهبری مامورین تحت اثر جهت آموزش وپیشبرد بهتر امور .
 5. تطبیق اهداف وپروگرام های اداره بمنظور رسیدن به نتایج مطلوب .
 6. نظارت از اجرای مکاتب وارده وصادره وتنظیم فایل های اسناد جهت حفظ ونگهداشت درست آن.
 7. اتخاذ تصامیم در امر تحقق اهداف وپروگرام های اداره بمنظور بهبود امور .
 8. ارزیابی کارمندان تحت اثر بمنظور اتخاذ تدابیر بعدی ارتقای سطح بازدهی کاری آنها.
 1. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف آمر مربوطه طبق قانون ومقررات سپرده میشود.

 

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

 • مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 

 1. درجه تحصیل
 • حد اقل بکلوریا به درجات بالاتر تحصیلی ارجحیت داده میشود

 

 1. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه)
 • یک سال مرتبط به وظیفه ترجیح داده میشود.

 

 1. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
 • اداره ومفاهمه وتوانایی  استفاده از کمپیوتر وانترنیت

 

ترتیب کننده : ............................... ................. تاریخ: .....................................

منظور کننده: .......................................... تاریخ: .............................................

 

لایحه وظایف

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

عنوان وظیفه : مدیر حوالجات معاشات ودفتر داری 

وزارت / اداره : تحصیلات عالی

موقعیت : بدخشان

بخش پوهنتون بدخشان

بست : ( 5 )

گزارش دهی به : مدیر عمومی محاسبه نغدی

گزارش گیری از : ندارد

کود:

هدف وظیفه :

حصول اطمنان از اجرای معاشات به منظور تادیه حقوق ماهوار کارکنان مربوط

 

شرح وظایف :

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار ، ربعوار وسالانه در مطابقت با پلان مدیریت عمومی محاسبه نغدی جهت برآورده شدن هدف.
 2. حصول اطمنان وکنترول از ترتیب استحقاق معاشات ،بخششی ها ، اکرامیه ، تقدیر نامه، تحسین نامه وسایر امتیازات جهت تادیه حقوق مامورین.
 3. کنترول از معامله معاشات اجراشده به کارت م 40 غرض شفافیت امور.
 4. وضع مالیه باقیات معتمدین وسایر کارکنان وزارت از معاشات آنها به دفتر م 40 جهت حسابدهی شفاف
 5. ترتیب وازسال تخصیصات به واحد های مربوطه جهت تامین مصارف عادی.
 6. تعدیل تخصیصات بودجوی به منظور تامین مصارف مورد ضرورت.
 7. اجرای تخصیصات باب 7000 و 9000 جهت موازنه حساب دولت طبق ضرورت.
 8. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات ، مطابق به قوانین مقررات واهداف وزارت / اداره سپرده میشود.

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

 • مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
 1. درجه تحصیل
 • حد اقل بکلوریا به درجات بالاتر تحصیلی ارجحیت داده میشود

 

 1. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه)
 • یک سال مرتبط به وظیفه ترجیح داده میشود.

 

 1. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
 • توانایی محاسبه ، منجمنت،مفاهمه بلدیت کامل به یکی از لسان های رسمی کشور واستفاده از پروگرام های کمپیوتر مرتبط به وظیفه .

 

ترتیب کننده : ............................... ................. تاریخ: .....................................

منظور کننده: .......................................... تاریخ: .............................................