آمریت منابع بشری

زنده گی نامه

زنده گی نامه  مختصر احمد جاوید واثق آمر منابع بشری پوهنتون بدخشان

 

احمد جاوید واثق  فرزند محمد اکرام در سال 1360 هجری خورشیدی دریک خانواده متدین و روشنفکر در ده بالای چته ناحیه چهارم شهر فیض آباد ولایت بدخشان   چشم به جهان هستی گشود.

نامبرده درسال 1366خورشیدی شامل مکتب چته ناحیه چهارم گردیده دوره اول ودوم ابتدائیه را در همین مکتب فرا گرفته ودوره متوسطه ولیسه را در لیسه عالی کوکچه به درجه عالی به پایان رسانیده است .

احمد جاوید واثق تعلیمات دینی را نیز نزد علما در مدرسه جامع ناحیه چهارم چته فرا گرفته است .

احمد جاوید واثق در سال 1377 شامل امتحان کانکور گردیده خوشبختانه در پوهنحی حقوق پوهنتون بلخ کامیاب گردیده وروی عوامل گوناگون نتوانست تحصیلات عالی خویش را به پایه اکمال برساند.

 موصوف درسال 1381 خورشیدی بحیث آموز گار لیسه چتراق ولسوالی ارگو مقرر ومدت یکسال وظیفه مقدس خویش را با قبول تمام مشکلات انجام داده ودر اوایل سال 1382 بحیث معلم لیسه باغمبارک مقرر گردید. مدت 5 ماه وظیفه خویش را انجام داده که در ماه اسد سال 1382 حسب لزوم دید مقام ریاست معارف ولایت بدخشان بحیث آمر لیسه باغمبارک تقرر مقرر گردید. نامبرده تا اوایل سال 1385 وظیفه آمریت را با صداقت وایمانداری انجام داد که بعد از آن حسب لزوم دید ریاست معارف بحیث سرمعلم لیسه خواجه اشتل ولسوالی ارگو تبدیل ومدت یکسال بحیث سرمعلم در مکتب یاد شده انجام وظیفه نموده است .

احمد جاوید واثق در سال 1386 بحیث مدیر عمومی اداری تحصیلات عالی بدخشان تقرر حاصل نمود وتا اوایل سال 1391 توانست وظیفه مقدس خویش را با کمال صداقت وپشت کار انجام دهد که سرانجام بست مدیریت عمومی اداری در تشکیل جدید سال 1391 به نام مدیریت عمومی منابع بشری تغیر نام نمود وبه اعلان رقابتی سپرده شد وتوانست در میان رقبای خویش با اخذ نمرات بلند بحیث مدیری عمومی منابع بشری پوهنتون بدخشان مقرر گردد .

  مدیریت عمومی منابع بشری پوهنتون بدخشان در تشکیل سال 1392 به آمریت منابع بشری ارتقا نمود وآقای واثق دوباره شامل امتحان رقابتی گردید که خوش بختانه دوباره با کسب نمرات بلند توانست بحیث آمر منابع بشری پوهنتون بدخشان مقرر شود .

قابل یاد دهانی است که احمد جاوید واثق  درسال 1392 نظر به علاقه که به ادامه تحصیل داشت،  دوباره شامل امتحان ورودی ( کانکور) شد و خوشبختانه در بخش شبانه پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بدخشان راه یافت ودراوایل سال 1397 خورشیدی از رشته ادبیات دری با نمرات کادری،مدرک کارشناسی ( لیسانس )  را بدست آورد.

احمد جاوید واثق به تاریخ 20/7/1392 بحیث آمر منابع بشری پوهنتون بدخشان مقرر والی کنون برحال وظیفه میباشد.

احمد جاوید واثق آمر منابع بشری پوهنتون بدخشان  نظر به شایسته گی وپشت کار که دارد مورد تقدیر مقامات قرار گرفته و تا کنون تقدیر نامه های ذیل را دریافت نموده است .

تقدیر نامه درجه اول نمبر( 3494)مورخ 3/6/1382 ریاست جمهوری دولت اسلامی افغانستان

تقدیر نامه درجه سوم نمبر (771)مورخ 30/12/1391 مقام محترم ولایت بدخشان

تقدیر نامه درجه سوم نمبر(5272)14/6/1394 مقام محترم ولایت بدخشان

تقدیر نامه درجه سوم نمبر(923)مورخ 14/2/1395 مقام محترم ولایت بدخشان.

تقدیر نامه نمبر (349)مورخ 27/2/1395 شورای ولایتی ولایت بدخشان

تقدیر نامه درجه سوم شماره ( 11144)23/9/1395 مقام ولایت بدخشان

 

ومن الله توفیق