مدیریت ارزیابی اجراآت سوانح ودیتابیس

زنده گی نامه­ی فشرده­ی جمعه خان همدرد

     اینجا نب جمعه خان"همدرد" فرزند دولت محمد در یک خانواده دهقان درقربه­ی سرچشمه­ی ولسوالی زیبای شغنان  درسال 1349 خورشیدی چشم به دنیای هستی گشودم ، درسال  1356 آفتابی شامل لیسه­ی رحمت شغنان  ودرسال درسال1358 طی  سه پارچه یی؛ عنوانی  مکتب متوسطه­ی درمارخت، خود  را   به لیسه­ی مذکور تبدیل نمودم، درسال1363 گاهی که به صنف نهم گام گذاشتم، دوباره به لیسه­ی رحمت آماده وبه فراگیری درس وتعلیم ادامه دادم که، سرانجام درسال 1367 از صنف دوازدهم آن لیسه فارغ گردیدم.  ودرسال1367به خدمت عکسری سوق گردیدم  بعد از سپری نمودن سه سال دوره­ی مکلفیت، درسال 1370 با دریافت سند ترخیص دوباره به زنده گی غیرنظامی گشته؛ واز آغاز  سال های 1370الی 1376 به کار های کاملاً آزاد استغال ورزیدم؛ در  سال  1377 خورشیدی شامل دارالمعلمین ولسوالی شغنان شدم ودر1378 هجری شمسی  به درجه­ی عا لی ازآن نهاد تعلیمی فارغ گردیدم،  درسال 1379 به حیث  معلم تدریسی  مکتب متوسطه­ی پایان شهر ولسوالی بها رک انتخاب شدم، ودرسال 1380 به حیث سرمعلم مکتب آریان بهارک ایفای وظیفه کردم،  ودرسال1383 به حیث سرمعلم لیسه­ی صمدی ولسوالی ارگو به کارپرداختم، درسال 1384به حیث معلم تدریسی لیسه تلبزنگ یفتل علیا گماشته شدم وپس ازمدتی خدمت، ودر1386 به حیث مدیر لیسه­ی درمارخت ولسوالی شغنان ادای مسوولیت نمودم،  وازسال 1387 خورشیدی  الی  1390 آفتابی به حیث سرمعلم لیسه­ی درمارخت به فعالیت های تعلیمی وآموزشی خویش علاقه مندانه ادامه دادم؛ ودر جریان سال 1390به حیث معلم ریاضی وفزیک مکتب بازار ولسوالی تیشکان توظیف گردیده و احیراً  در سال 1391 خورشیدی، از طر یق آزمون قابتی ای که سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی راه اندازی شده بود،  با اخذ (60)نمره دربست کنونی  به حیث مدیر سوانح وارزیابی  ریا ست دانشگاه بدخشان  موفق وبرنده­ی بست مذکور معرفی شدم.