شرعیات

تاریخچه ی پوهنحی شرعیات

پوهنحی (دانشکده ی شرعیات) درسال 1392 خورشیدی، بنابر برنیازمندی وتقاضامندی های جامعه ی بدخشان درمربوطات پوهنتون (دانشگاه )بدخشان تاسیس وتقویم گردید. درحال حاضر، این دانشکده با داشتن شماری ازاستادان مجرب وکادری فعالیت می نماید. ازآن جایی که این دانشکده تازه ایجاد شده است، جهت استغنا واستکمال بیشتر بخش های مختلف نهاد مذکور، روند جلب وجذب استادان کادری بی وقفه ادامه دارد.

5- پوهنحی  شرعیات( دانشکده ی شرعیات) فعلاً 2 دیپارتمنت آتی را درچوکات خویش دارا بوده ومسوولیت سرپرستی آن را درحال حاضر مولوی محمد انور به دوش دارد:

ـ فقه وقانـــــــــون

ـ تعلیمات اسلامی