اقتصاد

4- پوهنحی اقتصاد:( دانشکده ی اقتصاد) اکنون  سرپرستی این پوهنحی را  نامزد پوهیالی شمس الرحمان به عهده داشته و پوهنحی مذکور دارای 2 دیپارتمنت زیراست:

ـ دیپارتمنت حسابداری

ـ دیپارتمنت بانـکداری

اهمیت اقتصاد دریک نگاه

اقتصاد، شالوده وبنیاد زنده گی قرن بیست ویکم محسوب می شود، سال ها پیش ازامروز، کارل مارکس اندیشمند آلمانی، اقتصاد را زیربنا ، اصل وزیرساخت دانسته وتمام صُوَر وجلوه های حیات فکری وفرهنگی جوامع بشری را درحکم روساخت وفروعات تبیین وتعریف کرده بود. بی تردید، همین اکنون اندکی به نظریات ودیدگاه های وی غورکنیم به این نتیجه می رسیم که امروز کلیه کشورهای سلطه گستر وقدرتمند با داشتن اقتصاد بهینه، هنوزهم درپی تسخیر وچیره شدن بر اقتصاد جهان اند. هرچند ساحات مختلف وبخش های زیادی از تیوری مارکس امروز نقد شده است ، اما این واقعیت را هم  نمی توان نادیده گرفت که، رقابت ها وهم آویزی های امروزی همه برمحراق تصاحب وتملکِ قلمروهای ثروت زای جهان دوران می کند. هرکشوری که اندک مایه ی اقتصادی دارد، تلاش می کند که ازآن محدوده بیرون شده و به وادی های اقتصادی بزرگ تر تاخته و وصل شود.

جنگ ورزم آوری هایی که امروز میان قدرت ها جریان دارد، همه از اقتصاد مایه گرفته وناظر ومعطوف برآن است،  یکی از  سلاح هایی که درقرن کنونی به کاربسته شده است، همین سلاح اقتصادی است، این سلاح باامکانات دوسویه یی خویش، هم قدرت فوق العاده یی  ساخت وسازراداراست، وهم قدرت تخریب وویرانگری اش بی کران است.

ازاینکه ما جزوی همین  قرن محسوب می شویم وازآب وهوای آن تنفس می کنیم، باید عملاً ونظراً ازاین سلاح برخوردار باشیم.

 پس اگرازیک جهت این قضایا را تحلیل وریشه یابی کنیم، به وضاحت درمی یابیم که، تمام تاکیدات وترکیزات اندیشگران و تحلیل گران مسایل اقتصادی برمحور نظام اقتصادی متعادل وهنجامند می چرخد.

بحث هایی ازقبیل اقتصاد آزاد، اقتصاد آمیخته واقتصاد سنتی از سوژه های پرکاربرد وقابل تحلیل وتأمل در روزگار ما است.

بنابرین، داشتن یک نظام اقتصادی عادلانه وبومی  با پشتوانه ی نظریی متناسب با وضعیت کنونی وشرایط فعلی کشور، از نیازها وضرورت های مبرمی است که،  باید دست کم گرفته نشود.

پس دراین راستا هم، نقش نهاد آموزش وپرورش را  نمی توان نادیده گرفت، درتام دنیا نظام های آموزشی هستند که درشوون مختلف زنده گی سیاسی، اجتماعی ،فرهنگی واقتصادی  تحول وتطورایجاد می کنند.

پس باید ما به این نکته عنایت والتفات دقیق داشته باشیم که؛ وابستگی اقتصادی، استقلال سیاسی، فرهنگی وهمه را ازآدمی می ستاند. به بیان دیگر، وابستگی های اقتصادی، مارا درشوون وشقوق مختلف زنده گی مرهون ومدیون وممنون دیگران می سازد. بنأً، برای اینکه دربازار مراودات ومعاملات فکری، سیاسی واقتصادی تهی دست کامل وبی بضاعت قلمداد نشویم، باید دست یکسری نورآوری ها وتولیدات فکری وفرهنگی بزنیم، وگرنه با ذهن تهی ودست خالی نه توان هم آویزی ورقابت با دیگران را خواهیم داشت ونه اززیر یوغ استثمار، استحمار، استعمار واستکبار دایمی  دیگران، فراغت حاصل خواهیم کرد. هرگونه هم آوردی از استغنا واستکمال می خیزد، نه ازاستفقارو استنقاص!

اما قابل ذکر است که ما، بیشتر ازآن که به استغنا واستکمال خویش درزمینه های مختلف زنده گی  فکر نموده ودرجهت رفع نواقص وکاستی ها، گام برداریم، گرفتارتَوَهُم استغنا واستکمال شده ایم. ما باید تلاش نماییم، این روند انقطاع پیدا کند وماهم در راستای وَهّم زدایی وحذف وپیراستن پندارهای باطل از روان واذهان خویش قادر ونایل شویم.

رجامندم که، نظام آموزشی ما من حیث المجموع، واحد های آموزشی اقتصادی به صورت ویژه دراین راستا تلاش نمایند، تا درآینده ی  بسیار نزدیک بتوانیم شاهد مختصصین وکادرهای علمی آزموده یی دراین زمینه باشیم.