پوهنحی زراعت

تاریخچه ی دانشکده ی زراعت

پوهنحی زراعت  (دانشکده ی کشاورزی) درسال 1389 آفتابی، درچوکات دانشگاه بدخشان حسب ضرورت ونیازمندی هایی که وجودداشت، ایجاد گردید. همین اکنون، دانشکده ی زراعت دانشگاه بدخشان  به صورت معیاری  وبا سنجه های علمی سالانه محصلان را فارغ داده وتقدیم جامعه می کند. این دانشکده با سه بخش  خویش، روزبه روز به سوی استانده ها وملاک های علمی معاصر نزدیک ونزدیک تر می شود.

 

- پوهنحی زراعت( دانشکده ی کشاورزی): پوهنحی زراعت درحال حاضر تحت سرپرستی پوهیالی عوض" علی" با داشتن 3 دیپارتمنت  ذیل فعالیت دارد،  جذب واستخدام استادان کادری و کارآزموده  دراین حوزه ی علمی کماکان ادامه دارد.

ـ  دیپارتمنت مالداری

ـ  دیپارتمنت باغداری

ـ  دیپارتمنت جنگلات

نحوه ی معیشت انسان وتحولات تاریخی آن

(ازصیادی وکشاورزی تا انقلاب فن آوری واطلاعات)

بربنیاد یافته های دیرینه  شناسی وتاریخی، از100 هزارسال پیش ازمیلادی مسیح تاکنون، انسان چندین چرخش مهم وسرنوشت ساز را درزنده گی اجتماعی، اقتصادی وفرهنگیی خویش پذیرفته وازآنها گذار کرده است. برپایه ی این یافته ها؛ انسان، نخست به زنده گی صیادی وشکارگری آشنایی حاصل کرده وتمام نیازهای زنده گی خویش را ازطریق صید وشکار دیگرزنده جان هابرای مدت طویل تامین می کرده است، البته قابل یادآوری است که نخست، شکاردسته جمعی درمیان انسان ها رایج بوده؛ اما هنگامی که انسان ابزارو وسایل اولیه ی شکار را به صورت معیاری تر ابداع کرد، شکارانفرادی میان انسان های ماقل التاریخ مرسوم شد. پس ازیک دوره ی طولانی انسان ازاین مرحله عبورنموده و وارد زنده گی کشاورزی گردید، انسان ماقبل التاریخ  دراین مقطع زمانی،  برخی  حبوب ودانه ها راشناسایی نموده و نحوه ی بذرافشانی وفرهنگ استفاده ازآن را نیز فراگرفت. این مرحله ازجمله ی دوره های بسیارمهم وبرازنده درزنده گی اقتصادی انسانِ پیشا تاریخ محسوب می شود.

کشف دانه های؛ ازقبیل برنج، گندم وجو، تحول بزرگی را درابعاد مختلف زنده گی انسان باستان رونما کرد. با دست یافتن به دانه های فوق، انسان می بایست، فرهنگ افشاندن، ابزار قطع کردن ودرویدن وهمه ی تجهیزات وامکانات ممد وضروری را تدارک می دید، این خود سبب شد که انسان داس، سوهان، آهن قلبه ودیگروسایط مورد نیازخویش را ساخته وبسط بدهد.

هرچند ، اقتصادی که مبتنی به فرهنگ وارزش های کشاورزی سنتی باشد،درحال حاضر چندان کارایی واهمیت ندارد، اقتصاد صنعتی، غول آسا  جایگاه را برای دیگر چهره های اقتصادی، دربازار رقابت های بازرگانی وهم آوردی های تجاری تضیق و تنگ کرده است.

اما نباید نادیده گرفت ! درعصرکنونی هم، زراعت به گونه ی عصری اش هنوز درزنده گی اقتصادی، سیاسی وفرهنگیی کشورهایی که با ابزار پیش رفته مسلح ومجهز اند، بسیار کارایی وهنایش دارد. کشور هایی که خودکفایی اقتصادی داشته وازمنظر مالی استقلال دارند، همواره درپی استیلای فرهنگ وارزش های خود بردیگر ملل دنیا می باشند. دراین تردیدی نیست که،  وابستگی های اقتصادی، مارا درشوون وشقوق مختلف زنده گی مرهون ومدیون دیگران می سازد. اما نکته ی مهم این است که؛ به هراندازه روی زراعت، دام پروری وباغداری با ابزارهای جدید سرمایه گذاری شود، متناسب با شرایط واوضاع هرکشور، می تواند نتایج وپیامد های خوبی را به بار بیاورد.این بستگی به ابتکارات وظرفیت های دولت ها داردکه، چه قدر می توانند ازمنابع وامکانات باالقوه ی مملوکات وقلمرو های خویش استفاده نموده، زمین های بایر وغیرقابل کشت را قابل بهره دهی ومثمر سازند.درکل ازمنابع خاکی وآبی خویش به صورت بهینه استفاده نمایند.

به بیان دیگر، کشاورزی  هنوزهم رکن مهم درزنده گی اقتصادی جوامع پیش رفته به شمار می رود.اما ابزار کشاورزی درعصر حاضر کاملاً دگرگون شده است، کشاورزی امروزی با امکانات وفن آوری های قرن 21 عجین شده است.

ماشینی شدن کشاورزی، هم سهولت ها را برای کارگران  بیشتر کرده وهم بازده ومحصولات را افزایش بی پیشینه داده است.  فن آوری وصنعت ، هم ازنظر کیفی وهم ازبابت کمی، چهروسیمای تازه یی به فرهنگ کشت وکار بخشیده است.

به همین ترتیب، درگام سوم انسان وارد دنیای صنعت وصنعت گری شد، این چرخش بزرگی بود که کاملآً صورت معنوی ومادی زنده گی انسان را  متحول ساخته ودگرگون نمود. دراین برهه ی زمانی، انسان دست به تصنعات وخلاقیت هایی بی پیشینه یی زد که چشم را خیره می کرد. این روند کماکان ادامه داشته ودارد، به باور برخی ازدانشگران،  امروز نوآوری ها وانقلاباتی که درعرصه فزیک، شیمی، پزشکی  وکلیه  علوم بشری رخ داده است، همه ناشی از تحولاتی است که نخست درعرصه های تکنالوژی وفزیک ایجاد شده است، ابزار هایی که دراین عرصه ساخته شد، دست مایه ووسیله یی شد برای دیگرعلوم.

واخیراً انقلاب برجسته ورستاخیز پردامنه یی که درزنده گی انسان رخ داد، درواقعیت پانهادن انسان به دنیای اطلاعات وارتباطات است، امروز ما دیگر انسان های منزوی وبی خبرازسرگذشت، فعل وانفعالات دیگران نیستیم. مادریک زنجیره یی قرارداریم که ؛ هراتفاق کوچک وبزرگ درسطح گیتی به دنیای زنده گی ودهکده ی ما هم پیوندهای  مری  ونامریی فراوان دارد.

مسوول عمومی ویب سایت

بحرالدین(حنیف)