مدیریت اجرائیه

زنده گی نامه­ی فشرده­ی مبارک شاه رنجبر

اینجا نب مبارک شاه فرزند بنگی شاه  درسال 1350خورشیدی د رقریه­ی ده شهرِشهرستان زیبای شغنان ولایت بدخشان  دریک خا نواده­ی دهقان و متد ین چشم به جهان هستی گوشدم.

    درسال 1357 آفتابی شا مل مکتب ابتدائی ده شهر شغنان گردیده ودرسال 1365 با ختم دوره­ی ابتدایی وارد دوره­ی متوسطه  گردیده وصنف نهم را درلیسه رحمت ولسوالی شغنان دوباره  پی گرفتم، ودرسال 1368آفتابی از صنف دوازدهم  لیسه­ی رحمت شغنان فارغ  گردیدم. اما از سال 1369الی 1371 تقر یباً  کارهای آزاد را پیشه نمودم، وازسال 1372 تا 1373 خورشیدی به حیث معلم تدریسی متوسطه­ی ارخت درما رخت خدمت کردم،  ودرسال1374 به عنوان معلم تدریسی لیسه­ی ذکور ده شهر گزیده شده وتا سال1377خوشیدی به این وظیفه ادامه دادم. ودرسال 1378 به حیث معلم تدریسی اناردره­ی یفتل پایان کار کردم ، وازسال 1379خورشیدی الی 1382 خورشیدی به حیث سرمعلم متوسطه­ی اوگر یفتل علیا ایفای نقش نمودم، وازسال1383 تا  1385به سمت سرمعلم متوسطه­ی افضل آباد یفتل بالا اجرای وظیفه کردم. وازسال1386 الی1387به حیث سرمعلم لیسه­ی ذکور ده شهر به کار های آموزشی پرداختم، درسال 1388به عنوان سرمعلم عمومی پنج مکتب ولسوالی ارغنجخواه انتخاب شدم، وازسال 1389 خورشیدی الی برج حمل  1392به حیث عضو نطارت تعلیمی معارف انجام وظیفه نمودم، و از ماه ثورسا ل روان تا ماه سنبله­ به صورت  خدمتی دردفتر استخدام ریاست معارف  ایفای وظیفه نمودم، واخیراً ( درماه سرطان سال جاری) طی اشتراک در یک آزمون  رقابتی  وبا کسب (82)نمره دربست (5)مدیریت اجرائیه­ی ریاست دانشگاه بدخشان  موفق وبرنده­ی بست یاد شده  اعلام و رسماً معرفی گردیدم.  ازآوان کودکی ام بدین سو، به سرودن شعر علاقه­ی ویژه  داشته وگاه گاهی، به زبان شغنانی وپارسی، شعر می سرایم؛ نمونه یی ازآن:

مورخ:1390/11/22

وصف بد خشان

خطه ئی علم و هنر مهد دلیران اینجا      خرقه­ی پاک نبی خادم دین است  اینجا

  زین سبب نام بدخشان شده  فیض آباد       معدنی علم و هنر کان سخا است  اینـــــجا

 نا صر خسرو چون بود حکـیمی دوران      مرقدش دره­ی یمگان بد خــــشان  اینجا

 گر زشـــــــغنان زدرواز ز واخانیم ما          همه یک جــسم زیک قوم و نژا دیم  اینجا

چشمه یک چشمه وآبش همه جا است روان      باغ یک  باغ  گلش  رنگ به رنگیم اینجا

     (رنجبر)زاده­ی شغنان بکند وصف وطن        جای علم و ادب و شرم ووقار اســــت اینجا