آمریت دفتر

معرفی مختصری خالد " ایازی" مدیر دفتر ریاست دانشگاه بدخشان

خالد " ایازی " فرزند شهباز خان در سال 1367 خورشیدی در روستای کری ولسوالی ارگو ولایت بدخشان دیده به جهان هستی گشوده، آموزش های ابتدایی  متوسطه و ثانوی را در لیسه سید عبدالکریم حسینی فراگرفته است. و بعد از سپری نمودن پیروزمندانه­ی امتحان کانکور سال 1385 خورشیدی در دانشگاه  تعلیم و تربیه کابل کامیاب گردیده و به فراگیری دانش و تحصیل علم آغاز کرد.

در سال 1389 خورشیدی از رشته­ی زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده­ی ادبیات دانشگاه آموزش وپرورش کابل گواهی نامه تحصیلی دوره لیسانس خویش را دریافت کرده  و در زمستان سال 1389 به حیث مدیر لوژجستک موسسه­ی بین المللی اور آسیا در شهر هرات مدت یک سال ایفای وظیفه نمود ، و بعدا دربرج عقرب سال 1390 آفتابی  به حیث مسوول لوژجستک ساحوی دفتر میدایر در ولسوالی های سه گانه راغستان، یاوان و کوهستان ایفای وظیفه نموده است.

از برج جدی سال 1391 آفتابی الی اکنون به حیث مدیر دفتر ریس پوهنتون بدخشان تقرر حاصل نموده وایفای وظیفه می کند.

مسوول عمومی ویب سایت

بحرالدین(حنیف)