ریاست

معرفی مختصری پوهنیار خسرو"نظری"رییس دانشگاه بدخشان
 
پوهنیار خسرو"نظری" فرزند غریب محمد  درسال (1359) خورشیدی در روستای جوخان شهرستان یمگان استان بدخشان دیده به جهان هتسی  گشوده وگام به عالم وجود و ساحت نوین زنده گی  نهاد، آموزش های ابتدایی ومتوسطه ( آغازین ومیانه)  رادر مکتب متوسطه چهاراهی قمبر شهرکابل فراگرفته  و دوره ثانوی را درلیسه    (ده عربان) قرغه این استان پی گیری کردند. وی بااشتراک وسپری نمودن پیروزمندانه ی آزمون ورودی (کانکور) سال (  1377  ) آفتابی دردانشگاه مرکزی کابل کامیاب گردیده وبه فراگیری دانش وتحصیل علم آغاز کرد.
"نظری" درسال (1381) آفتابی از رشته ی زبان دری  دانشکده ی زبان وادبیات دانشگاه کابل  به درجه عالی گواهی نامه تحصیلی دوره لیسانس خویش را دریافت کرده ودر سال( 1389 )ازهمین دانشگاه سند ماستری(کارشناسی ارشد) خویش را اخذ نمود.
"نظری" دربهار سال 1382 به  عضویت هئیت  کادرعلمی دانشگاه تخار با استقبال تمام  پذیرفته شد، ایشان پس از مدت دوسال خدمات مبتکرانه و دلسوزانه  دراین نهاد علمی، به دانشگاه البیرونی ولایت کاپیسا تبدیل وعزام گردید، وی درنخستین نشست دیپارتمنت زبان وادبیات دری به سمت آمر  دیپارتمنت  این بخش  گزیده شد.
پس ازآن درشوراهای علمی دانشگاه  درسطوح مختلف علمی وفرهنگی از خود برازنده گی ها وتوانمندی های بی پیشینه یی نشان داد، این سبب شد تا مسوولیت کمیته های نظم ونسق وفرهنگی دانشکده ها راتامدتی  عهده دار شده وبه وجه احسن وبه صورت مدبرانه این محمول را به پیش ببرد.
آقای "نظری" ازسال 1387 الی 1391 به عنوان معاون اداری دانشگاه البیرونی ایفای وظیفه نمودند.
ایشان از (1391 )بدین سوبه حیث رییس دانشگاه بدخشان مسوولیت رهبری این نهاد علمی را به دوش دارند. با  ورود آقای نظری دانشگاه بدخشان شاهد تغییرات وتحولات مزید درتمامی ابعاد اش شده است. آقای نظری درمدت محدود وکوتاهی که دراین نهاد علمی رهبری آن را عهده دارشده است، تمام نیروها وتوانمندی های علمی وفزیکی خویش را به کارانداخته ودرجهت بهبود این دانشگاه تلاش می ورزد.
آثار علمی وتحقیقی خسرو "نظری"؛
1  ـ زبان واندیشه
2 – شماری ازمقالات تحلیلی وتحقیقی  هم دارند
3- اکنون مشغول تحقیق روی زبان ولهجه ها می باشند
 ویژه گی های شخصیتی "نظری":
گفته می شود که خسرو "نظری" ازهمان آوان کودکی اش آدم حلیم، بردبار،خون سرد وشکیب بوده است، این خصوصیات تاکنون به شکل بارز وآشکار دربرخورد های فردی واجتماعی ایشان به صورت تام وتمام چهرنمایی ودل ربایی می کند.
گفتنی است که حفظ ونگه داری  تعادل، توازن،  خون سردی و فروکشیدن احساسات  دربرش ها ومقاطع مختلف زنده گی بیانگر این اصل است که، وجود چنین فردی مشحون  نیروی بی پایان سروری ومملواز سایقه های مدیریت ورهبری است.  افراد تحمل پذیر، اهل تواضع وتسامح  با به نمایش گذاشتن وبه کاربستن این نیروی افسونگر وپرجاذبه ی خویش همه را مجذوب ومرهون خویش می سازند، چون درمدیریت ورهبری بهترین روش مجذوب ساختن اطرافیان است، نه هراس افگندن ومرعوب  ساختن...

مسوول تحلیل ،ترتیب ونوشته ها:           مسوول طرح،دیزاین ودرج اطلاعات

 امام محمد "ساعی"                      بحرالدین "حنیف"