مدیریت تضمین کیفیت

بنام آنکه قلم را آفرید

بابه "بسیم" فرزند طلا محمد در سال 1367 خورشیدی درناحیه­ ی سوم شهر فیض آباد پا به عرصه­ ی زنده گی نهادم و درسال 1370آفتابی شامل درس درلیسه­ ی عالی کوکچه شدم پس از مدت دوازده سال سرانجام درسال 1382 خورشیدی از مکتب متذکره فارغ شدم.

پس ازسپری شدن دوره­ی لیسه، با اشتراک درآزمون ورودی( کانکور) همان سال در دانشکده ­ی زمین شناسی دانشگاه  کابل کامیاب شدم،اما  بنابر مشکلات که داشتم  قادر به ادامه­ ی تحصیل خویش  نشده ودریکی ازمکاتب متوسطه­ی شهرفیض آباد به صفت معلم  مشتغل شدم. دراین فرصت کوتاه  توانستم  برنامه های آموزشی کمپیوتر وزبان انگلیسی را پی گیری کنم. به همین ترتیب  مدت دوسال به حرفه­ ی مقدس آموزگاری ادامه داده وپرداختم، اما دراین جریان برایم هوایدا شود که نه باید دراین  موقف ودرجه­ی تعلیمی متوقف شوم، درنهایت تصمیم گرفتم که یک بار دیگر بخت خویش را آزموده ودر امتحان کانکور شرکت ورزم. عزم خود را قاطع نموده  و درآزمون کانکور سال 1385 خورشیدی اشتراک نمودم؛ خوشبختانه که با سپری نمودن آزمون مزبور، دردانشکده­ ی کشاورزی دانشگاه بلخ راه یاب شده و  مدت چهار سال را به فراگیری وکسب دانش در رشته ­ی باغداری   صرف کردم. پس از دریافت گواهی نامه­ ی فراغت، درموسسه GIZ آلمان به عنوان مشاور بخش رزاعتی اشتغال یافته وروزگاری را دراین نهاد فعالیت نمودم. درفرجامِ پروژه­ی جی آ  زی، مصادف با سال 1390 خورشیدی  دردفتر حوزه­ ی دریایی آمو مسوولیت برنامه ها وامور اجتماعی را درسطح زون شمالشرق عهده دارشدم.  بالاخره درسال 1391 آفتابی  با اشترک در یک آزمون رقابتی  آزاد، برنده­ ی بست (مدیریت هماهنگی تضمین کیفیت ) دانشگاه بدخشان  ازسوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی اعلام ورسماً معرفی گردیدم.  افزون بروظیفه­ ی  کنونی، رشته­ی باغداری را دردانشکده­ ی زراعت دانشگاه بدخشان  به صورت افتخاری، نیز تدریس می نمایم.

مسوول تحلیل ،ترتیب ونوشته ها:           مسوول طرح،دیزاین ودرج اطلاعات

 امام محمد "ساعی"                      بحرالدین "حنیف