مدیریت عمومی تضمین کیفیت

بنام آنکه هستی نام از او یافت

من بابه « بسیم»  فرزند طلا محمد در سال ۱۳۶۴ خورشیدی در ناحیه­ ی سوم شهر فیض آباد پا به عرصه­ ی زنده گی نهادم و درسال ۱۳۷۰ شامل لیسه­ ی عالی کوکچه شده و سرانجام درسال ۱۳۸۲ خورشیدی از این لیسه، فراغت حاصل نمودم.پس ازسپری شدن دوره­ی لیسه، با اشتراک درامتحان ورودی ( کانکور) همان سال،  در دانشکده ­ی زمین شناسی دانشگاه  کابل کامیاب شدم؛ اما  نظر به نا مساعد بودن شرایط،  قادر به ادامه­ ی تحصیل خویش  نشده و در یکی ازمکاتب متوسطه­ی شهرفیض آباد به صفت آموزگار مصروف خدمت شدم. افزون بر تدریس، از فرصت استفاده نموده، توانستم  برنامه های آموزشی کمپیوتر و زبان انگلیسی را پیگیری کنم. به همین ترتیب  مدت دو سال به وظیفه ای مقدس آموزگاری ادامه داده و در تربیت نوجوانان و جوانان کوشیدم؛ اما علاقه ی وافر به تحصیلات عالی، مرا وادار نمود که بار دیگر در امتحان ورودی ( کانکور) شرکت ورزم. تصمیم قاطع گرفته  و در آزمون ورودی ( کانکور) سال ۱۳۸۵ خورشیدی اشتراک نمودم، خوشبختانه که در دانشکده­ ی کشاورزی دانشگاه بلخ راه یافتم و  مدت چهار سال را به فراگیری و کسب دانش در رشته ­ی باغداری صرف کردم. اضافه بر دروس دانشگاه، بار دیگر نیز به فراگیری زبان انگلیسی و مهارت های کمپیوتر پرداختم که خوش بختانه از آموزشگاه های « آذرخش» و « نورین» گواهی نامه ای آموزش زبان انگلیسی و برنامه های کمپیوتر را دریافت نمودم. پس از فراغت از دانشکده کشاورزی دانشگاه بلخ، مدتی را در موسسه ی (جی. آی. زید) آلمان به عنوان مشاور بخش کشاورزی کار و فعالیت نمودم. در انجامِ پروژه ی ( جی.آی.  زید ) مصادف با سال ۱۳۹۰ خورشیدی،  در دفتر حوزه­ ای دریایی آمو، مسوولیت برنامه ها و امور اجتماعی اش را در سطح زون شماالشرق عهده دارشدم.  سر انجام در سال ۱۳۹۱  آفتابی  با اشتراک در یک آزمون رقابتِ  آزاد، به صفت مسوول آزمایشگاه ( لابرانت) در دانشکده ای کشاورزی  دانشگاه بدخشان موفق شدم  و کار کردم.

قابل یاد دهانی است که  هم زمان با پیشبرد امور آزمایشگاهی ( لابراتواری) بعضی از مضامین مسلکی را در دانشکده متذکره،  به شکل افتخاری نیز تدریس می نمودم، با انجام دو سال وظیفه در این بخش، یک گام به جلو رفته و در بست (مدیریت هماهنگی ارتقای کیفیت ) دانشگاه بدخشان  ازسوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی، تقرر حاصل نمودم. افزون بر وظیفه­ ی  کنونی، در بخش های دیگر نیز همکاری های دارم و از خداوندج می خواهم که تا زنده ام مرا توفیق و هدایت فرماید تا در خدمت شهروندان عزیز خود بوده باشم.

مسوولیت های عمده ی وظیفوی:

  • ترتیب پلان کاری هفته وار، ماهوار، ربع وار وسالانه در مطابقت به پلان ترتیب شده دانشگاه؛
  • مدیریت و رهبری پرسونل تحت اثر جهت برآورده شدن اهداف کاری؛
  • کنترول وهمکاری از امور تدریسی وعلمی پوهنحی ها وشعبات مربوط؛
  • روی کار نمودن میتود ها و شیوه های جدید کنترول و نظارت به منظور بهبود کیفیت امور تدریسی و علمی دانشکده ها در مطابقت با استندرد های بین المللی به مثابه معیار های دراز مدت؛
  • ترتیب و توزیع فارمت ها، فورم های مخصوص و دیگر اسناد مربوط نظارت و کنترول از کیفیت امور علمی و تدریسی به دانشکده ها و شعبات مربوطه دانشگاه؛
  • همکاری با آمر کنترول از کیفیت،  جهت روی کار نمودن برنامه ها، میتود ها وشیوه های جدید نظارت وبررسی مشکلات ناشی از موضوعات درسی وعلمی؛
  • مشاهده ای جریان تدریس در دانشکده ها، جهت حصول معلومات در رابطه به وضع وشیوه های تدریس؛
  • سایر وظایف مرتبط به کنترول از کیفیت که از جانب آمر مربوطه داده می شود؛
  • تدویر سمینار ها و ورکشاپ ها برای منسوبین دانشکده ها وشعبات دانشگاه، جهت آگاهی دهی شان در ارتباط با پرنسیب ها وشیوه های کنترول از کیفیت امور تدریسی وعلمی؛
  • اجرای سایر وظایف که که از طرف مقامات داده می شود.

                                        مسوول تحلیل ،ترتیب ونوشته ها:           مسوول طرح،دیزاین ودرج اطلاعات

                              صلاح الدین "قاریزاده"                    بحرالدین "حنیف"  ناجیه "فروغ"