معاون علمی

خـــــــلص سوانح

پوهنیارنعمت الله (درخانی) فرزند محمد ایوب در سال 1329خورشیدی در قریه­ی درخان ولسوالی خاش ولایت بدخشان دیده به جهان گشود. در سال 1338 شامل دوره­ی ابتدائی مکتب معروف خاش ودر سال 1343 از صنف ششم فارغ التحصیل در سال 1344 شامل صنف هفتم متوسطه مکتب ابن سینا ولایت کابل شده در ختم سال 1346 ازصنف نهم  آن متوسطه فارغ التحصيل گردیده و در سال 1347 شامل صنف دهم دارالمعلمین اساسی کابل گردید در پایان سال 1349 ازصنف دوازدهم آن موسسه فارغ التحصيل، و  در سال 1351 شامل پوهنحی ساینس پوهنتون کابل گردیده در وسط  سال 1355 از رشته­ی فزیک آن پوهنحی فراغت حاصل نموده است در سال متذکــــــــــــره به صفت معلم لیسه عالی مخفی ولایت بدخشان مقرر وآغازبه انجام وظیفه نمود است. در سال 1360 آفتابی به صفت معلم ساینس در لیســــــه­ی عالی کوکچه تقرر و بعد از 5 سال خدمت در سال 1365 ب حیث مدیر نظارت شهری در ریاست معـــــارف ولايت بدخشان  تعیین بست گردیده، پس از یک سال خدمت در آغاز سال 1366 با ایجــــــاد موسسه­ی­ عالی تربیه معلم ( ناصر خسرو) در سطح ولایت بدخشان به صفت استاد ساینس تعیین و انجام وظیفــــــــه نموده است.                                          

در سال 1367 در پهلوی وظیفه­ی استادی در آن موسسه به حیث معاون تدریسی تعیین و در سال 1371 به صفت رئیس موسسه­ی عالی تربیه­ی معلم مقرر و توظیف گردیده است. وی در پایان سال 1371 به حیث رئیس معارف ولایت بدخشان مقرر ودر سال 1372  با در نظر داشت شرایط زمان دوباره به حیــــث معاون موسسه­ی عالی تربیه­ی معلم مقررو انجام وظیفه نموده است،  در سال1376 به صفت مدير ليسه عالي كوكچه مقــرر، بعد از دو سال خدمت در سال  1378 به صفت استاد ساینس و ریاضیات در پوهنحی طـــــــــب ولایت بدخشان تعیین و وظیفه استادی را به پیش برده؛ در سال 1379 در کنار تدریس حسب لزوم دید به صفت معاون پوهنحی طب شرف تقرر حاصل نموده و در امر تدریس و تربيت محصـــــلان  گام های متین را برداشته اند.                                                                                     

در سال 1382 به صفت معاون تدریسی تحصیلات عالی بدخشان مقرر و در وسط سال 1384 به صفت سرپرست ریاست پوهنحی تعلیم و تربیه­ی ولایت بدخشان نامزد و به وجه احسن در اجرای امور تعلیمی و تربیتی فعالانه سهم بارز را متقبل شده اند.                                                                

از سال 1389 بدین سو به صفت رئیس پوهنحی تعلیم و تربیه رسماً تعیین و مصروف اجرای وظایف محوله بوده و در تمام اوقات و سال هاي  یاد شده از حسن اجراآت موصوف اولیای امور رضایت کامل داشته از تحسین نامه ها و تقدیر نامه های بی شمار، نیز بر خوردار گردیده است.            

قابل ذكر است كه براي مدت يك برج از طريق پروگرام هاي پروژه تحصيلات عالي به اشتراك بعضي از رؤسای پوهنتون ها و استادان پوهنحي هاي تعليم و تربيه غرض مطالعه علمي به ايالات متحده امريكا مسافرت نمود؛ در برج سرطان سال1391 حسب ضرورت ولزوم دید ریاست پوهنتون بدخشان به صفت معاون علمی وامور محصلان تعیین بست گردیده ومصروف خدمت وانجام وظیفه شدند؛ اما اکنون به عنوان معاون علمی پوهنتون بدخشان ایفای نقش وانجام وظیفه می نمایند.        

مسوول عمومی ویب سایت

بحرالدین(حنیف)