آمریت نشرات

فشرده­ی سوانح امام محمد ساعی

 

امام محمد ساعی فرزند صفرمحمد درسال 1365 خورشیدی درشهرستان بهارک  استان بدخشان چشم به جهان هستی گشوده وپا به ساحت زنده گی نهاد، امام محمد ساعی به سن هفت سالگی وارد دبیرستان عالی بهارستان گردید، وی دوازده سال  دوره­ی دبستان ودبیرستان  را بادرجه­ی عالی درهمین آموزشگاه سپری نمود، ساعی دردوران دانش آموزی اش یک بار جهت فراگرفتن زبان انگلیسی به کشورپاکستان سفرکرد، مدت یک سال دردیارپاکستان زبان انگلیسی را فراگرفت، گاهی که ازپاکستان دوباره عازم کشورش شد، هنوزدانش آموز صنف دهم بود، بافراگیری زبان انگلیسی وبرگشت ازپاکستان دوباره به درس های خویش ادامه داده ودرپهلوی آن، با ایجاد (آموزشگاه انگلیسی بهارستان) به تدریس زبان انگلیسی پرداخت.

ایشان، مدت سه سال، نیم وقت را صرف درس های مکتب خویش نمود وبقیه را با تدریس زبان انگلیسی درشهرستان بهارک درخدمت مردم گذراند.

امام محمد ساعی پس ازفراغت ازلیسه بهارستان درسال1383 خورشیدی درآزمون ورودی همان سال اشتراک نمود که با اخذ 237 نمره دررشته­ی فلسفه وجامعه شناسی دانشکده­ی علوم انسانی دانشگاه آموزش وپرورش کابل کامیباب گردید. ساعی درابتدا علاقه­ی ویژه به زبان وادبیات داشت، نخست تلاش کرد که خود را به دانشکده­ی زبان وادبیات  تبدیل نموده ودررشته­ی دری تحصیل کند، اما ازاینکه تازه وارد آن محیط شده بود،  قادرنشد، اما وقتی که به فراگیری فلسفه پرداخت کاملاً مجذوب فلسفه شد، پس ازآن برایش مقدور گردید که به دانشکده­ی ادبیات و رشته­ی دری خود را تبدیل کند، حتا ازسوی برخی ازاساتیدی که درآغازکامیابی اش امرتبدیلی را برایش محال گفته بودند، بعدها دعوت وپذیرایی شد که به دانشکده­ی ادبیات بیاید،  اما آن زمان فلسفه دررگ هایش مانند خون جریان داشت وفلسفه را بی  اندازه دوست داشته وانیس ورفیق خود یافته بود، روی همین دلیل به دعوت ایشان عنایت نکرد.

 بالاخره امام محمد ساعی درسال 1387 آفتابی ازرشته­ی فلسفه وجامعه شناسی به نمره­ی کادری فارغ شد.

اما، ایشان خبرنگاری را به استادی ترجیح داده وارد خانواده­ی رسانه ها گردید، به همین ترتیب مدت دوسال را درتلویزیون نور به عنوان خبرنگار ایفای وظیفه نمود.

ساعی پس ازدوسال وظیفه درتلویزیون نور، طی آزمون رقابتیی، به عنوان کارشناس اطلاعات وارتباط عامه دردفتراصلاح اداره­ی عامه زون شمال شرق کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی معرفی گردید، این سمت را مدت یک سال به وجه احسن پیش برد. پس ازاصلاحات اداری، مشکلات اقتصادی سد ومانع کار های خبرنگاری  وی گردید، به همین دلیل  وی دریکی ازشرکت های ساختمانی  خصوصی سمت مالی واداری را دریافت کرد، این ماموریت را مدت یک ونیم سال پیش برد، پس ازآن درآغاز سال 1392 خورشیدی دردفتر ارتقاو ظرفیت سازی معلمین(جک) به عنوان مربی استادان مکاتب تعیین گردید ومدت 6 ماه به تدریس  تاریخ آریایی ها ومدنیت اوستایی پرداخت، درمیانه­ی سال 92 پس ازاشتراک درآزمون رقاتبی دیگر، به عنوان آمرنشرات دانشگاه بدخشان، برنده­ی بست مذکور معرفی شد. به صدها نوشته ومقاله­ی ساعی تاکنون درروزنامه ها، مجلات وسایت های معتبر کشوربه منصه نشرسپرده شده است. نشریه های مانند مانندگار، راه نو، پیروزی، نوید صلح...

سایت هایی که مقالات ساعی درآنها نشرشده است: خاوران، جاویدان، جرمن آنلاین، کوفی نیت، شمال پریس...

مقالات وسروده های منشور امام محمد ساعی

 • نوشته ها:
 • قوم مرکزی، دشمن ارزش های انسانی
 • نهنگ دردریاچه­ی قبیله نگنجید
 • دوردوم انتخابات، فرصتی برای پرستاری دموکراسی مجروح
 • حرکت های مدنی وبرخورد های بدوی
 • دیالیکتک اصلاحات واطلاعات
 • درهم تنیده گی های جامعه واطلاعات
 • اصلاحات سنت ممدوح پیام آوران
 • تحولات برمدار انسان
 • نقش رسانه ها درپویایی جوانان
 • توهین منطق مستولی درفضای افغانستان
 • نقدپذیرضامن سلامت جامعه ونقد گریزی عامل سقامت
 • شناسایی موانع صلح، مقدم برصلح
 • گلستان رنگارنگ زبان
 • تلازم انعطاف وانقلاب درنظام های آموزشی
 • ترابط منطقی انسان واسلام
 • موانست فرهنگی ـ تاریخی کثرت اندیشی باما
 • کشاورزی درسنگلاخ( دموکراسی درافغانستان)
 • مصالحه باطالبان، احیای منطق عقب گرایی
 • دلیل شکننده گی های احزاب وائتلاف های سیاسی
 • نگاهی به فرهنگ آرمانی وموجود
 • اطلاعات موهبت خدا برای بشریت
 • پاره یی ازسروده ها:
 • صلح درنگرش ما
 • بی دلیل
 • رویای بهشت
 • می شوی
 • عصیان گرآزاده
 • نغمه­ی رباب
 • حکمت تربناک
 • جنس ایام
 • مافیای زمین
 • محبس زمانه
 • می گریزم
 • رویای باطل
 • جامعه­ی بیمار
 • گفت
 •  
 • رساله ها:

مسوولیت های روشنکفری پایان نامه­ی تحصیلی

(روشنفکری درآیینه­ی تلقی ها) آماده­ی چاب

مجموعه­ی سروده ها زیر نام (برزخ شک ویقین )آماده­ی چاپ

مجموعه­ی مقالات (1) (پندارهای یک خبرنگار) آماده­ی چاپ