آمریت مالی وحسابی

 

زنده گی نامه­ ی فضل حق حکیمی مدیرعمومی  محاسبه ومالی دانشگاه بدخشان

فضل حق حکیمی  فرزند مرحوم مولوی عبدالحکیم مشهور به «خمینی» در سال 1351خورشیدی به دنیا آمد و  درسال 1357 شامل مکتب ابتدایی توکشل مربوط ولسوالی یفتل پایان شد. وی در سال 1361 دوره ی ابتدایی را درمکتب توکشل به پایان رساندپس از پایان دوره ی ابتدایی، به علت تجاوز شوروی وقت به افغانستان و جنگ میان مجاهدان و نیروهای شوروی، اکثر مکتب ها در روستاهای کشورو بدخشان از فعالیت باز ماندند، بنا بر این نامبرده شامل مدارس دینی از جمله مدرسه ی مولوی سید عبدالرحمن مشهور به مولوی خرقه شده و به آموزش علوم دینی پرداخت.

وی در این مدرسه تا پایان سال 1366 به تحصیلات دینی ادامه داده بخش شرعیات خویش را تقویت بخشید و سرانجام در سال 1367به کشور پاکستان رفت.\

در پاکستان، در مرکز تعلیمات اتحاد اسلامی شامل لیسه ی عالی تقوی گردید ودر سال 1371به درجه عالی از لیسه عالی تقوی فارغ شد. موصوف در پهلوی درس های رسمی و مسلکی مکتب به آموزش قانون فقه در مدارس دینی پاکستان پرداخت.

پس از فراغت از لیسه، به دلیل نبود زمینه ی فراگیری آموزش های عالی، به منظور خدمت به فرزندان وطن به کشور برگشت و درسال 1372 حسب پیشنهاد ریاست محترم معارف و درخواست مردم زادگاهش به صفت آموزگار وسرپرست مکتب بیخواه ولسوالی یفتل پایان تعیین شد.

پس از یازده سال خدمت به آموزش مردم بیخواه که از نعمت سواد محروم بودند،در نتیجه ی تلاش های خستگی ناپذیر وی، مکتب ابتدایی بیخوا در سال 1383 به متوسطه ارتقا نموده که وی به صفت آمر متوسطه استخدام شد.
پس از آن، امیدو آرزوهای حکیمی که درضمیرش بود ورویاهایش کم کم به واقعیت پیوست و حکیمی را برای خدمت به آموزش فرزندان وطن، مصمم تر از پیش نمود تا برای زدودن بی سوادی در زادگاهش تلاش جدی نماید که به همین منظور، حکیمی با تلاش های دلسوزانه اش  درمدت یک سال توانست روستاهای همجوار مکتب خویش را متحد ساخته تا برای آینده ی فرزندان شان در رشد مکتب سهم بگیرند،درنتیجه موفق شد باهمکاری ریاست معارف در سال 1385 مکتب  متوسطه­ی بیخواه را به لیسه  ارتقا دهد که امروز صد ها دانشجو در دانشگاه های کشور، فارغ از این لیسه و نتیجه ی کار وی است.

همزمان با ارتقای مکتب بیخواه به لیسه، فضل حق حکیمی ازطرف ریاست معارف به صفت آمر لیسه ی بیخواه تعیین شد.

وی کمتر از سه سال را به عنوان آمر لیسه­ی بیخواه کار کرد که خوبترین دوره ی موفقیت کاری وی به خاطر رشد دانش فرزندان زادگاهش بود.

پس از آن، در سال 1388 پس از بررسی هیئت تفتیش وزارت معارف و شخصی رییس معارف وقت، آقای قیس مهرآیین که از ولسوالی ها و مکاتب و  در گام نخست از ولسوالی یفتل از لیسه ی بیخواه صورت گرفت، حکیمی راحسب توانمندی، ظرفیت و نظام آموزشی که در لیسه ی بخواه ایجاد کرده بود،با اعطای تقدیر نامه مفتخرساخته و برای وی آمریت معارف ولسوالی راپیشنهاد نمودند. در مقابل چون یگانه هدف و آرزوی حکیمی خدمت به مردم، فرزندان وطن و حاکیمیت علم وفرهنگ در منطقه چیز دیگری نبود، از حسن نظرجناب رییس معارف  اظهار سپاس و قدر نموده، حاضر به قبول این حکم نشد، تابه وطن و دانش آموزان نوپایش بیشتر خدمت نماید؛ اما رییس معارف با اصرار زیادحکیمی را متقاعد ساخت تابه جای یک مکتب به تمام 34 باب مکتب ولسوالی یفتل  چنین خدمتی را انجام دهد که در نتیجه  به تاریخ 15 /7 /1388 حسب پیشنهاد ریاست معارف و منظوری  وزارت محترم جلیله ی معارف، به صفت آمر معارف ولسوالی یفتل پایان مقررشد. وی در مدت یک سال، با تلاش های شبانه روزی خود توانست یک معارف 80 درصدی قانونمند وفعال را در ولسوالی یفتل ایجاد کند.

پس از یک سال خدمت دوباره حسب لزوم دید ریاست معارف بخاطر تقویت بیشتر  نظام تعلیمی و پیاده نمودن برنامه­ی درسی در مکاتب، حکیمی بتاریخ 14 / 7 /1389ازبست آمریت معارف تبدیل وبه صفت عضونظارت تعلیمی  در مکاتب ولسوالی یفتل پایان استخدام گردید.  وی الی تاریخ 8 /7 /1391 دربست مذکور خدمت نمود و پس از تاریخ مذکور، با شرکت در امتحان رقابتی از طریق اصلاحات اداری ومنظوری وزارت محترم تحصیلات عالی، به سمت مدیرعمومی مالی وحسابی دانشگاه بدخشان  تقررحاصل نموده که تاحال در این پست در خدمت جامعه­ی خویش قراردارد.

 

.