مدیریت عمومی فارغان

بیوگرافی مختصرسید امین جلالی مدیر عمومی فارغان دانشگاه بدخشان

 

اینجانب سید امین جلالی فرزند ملک محمد درسال 1367خورشیدی دردره­ی خستک ولسوالی جرم ولایت بدخشان دیده به جهان گشودم  ودرسال 1375 خورشیدی شامل مکتب ودرسال 1387ازلیسه شیون خستک فارغ گردیدم . درسال 1388 خورشیدی بااشتراک درآزمون کانکور، 256نمره دریافت نموده و دردانشکده­ی زراعت دانشگاه بلخ موفق گردیدم ، ودرسال 1391 آفتابی ازدانشگاه بلخ سند فراغت کسب کردم.  درجریان تحصیل خود به مدت یک سال به حیث مدیر تهیه وتدارکات در شرکت ساختمانی نیکان وظیفه اجرانمودم وازسال 1391به صفت مدیراداری شرکت متذکره تقررحاصل نمودم وبرعلاوه به مدت شش ماه دردفتر PHDPبه شکل پارت تایم(ساعتی) ایفای وظیفه نمودم، وسرانجام درامتحان رقابتی که ازطرف پوهنتون بدخشان به راه انداخته شده بود خودرادربست 4 مدیریت فارغان این نهاد نامزد نمودم که، خوشبختانه باکسب 77نمره دربین رقبای خویش برنده­ی بست مذکورمعرفی شدم، واکنون به صفت مدیرعمومی فارغان دراین نهاد تحصیلی اشتغال یافته وفعالیت می نایم.

مسوولیت های کنونی دربست فعلی :

1.ترتیب پلان کاری هفته وار،ماهوار،ربعواروسالانه به منظوری دستیابی به اهداف پیشبنی شده .

2.تهیه وترتیب فهرست فارغان وبسته بندی بشکل کتاب غرض تفکیک هر پوهنحی بصورت جداگانه.                                                                             

3.      تهیه وترتیب وطی مراحل دیپلوم وترانسکریپت محصلان به زبان های ملی وانگلیسی.

4.    ترتیب وتنظیم تمام اسناد مربوط به فارغان  به تفکیک پوهنحی ها به منظورحفظ ونگهداری درست آنها.                                                                              

5.   ارزیابی ازطی مراحل فورم کاریابی محصلان به منظوری ارائه معلومات به مرجعه­ی مربوطه                                                                              

6. ثبت واجرای موضوع مونوگراف(پایان نامه­ی)­ تکمیل شده­ی محصلان به مراجع موبوط جهت

تطبیق آن بافهرست فارغان.