معاون امورمحصلان

 

زنده گی نامه­ی مختصرپوهنیار عبدالمجید عبیدی

معاون امورمحصلان دردانشگاه بدخشان

 

عبدالمجید عبیدی فرزند ختم الله درماه حوت سال1359 خورشیدی دریک خانواده­ی مسلمان ومتدین دردهکده­ی (ماه می) شهرستان درواز ولایت بدخشان چشم به دنیا گشود. عبیدی دوره­ی ابتداییه، متوسطه وثانوی  را درلیسه فطرت درواز باکسب نمرات عالی سپری کرده وبه درجه­ی اول گواهی نامه­ی فراغت خویش را درسال 1377 آفتابی ازلیسه مذکور دریافت کرد.

 پس ازآن عبدالمجید عبیدی جهت زمینه سازی برای ادامه­ی تحصیل به مرکزولایت بدخشان شهرفیض آباد رهسپارشده ودراین دیار مقیم گردید. اما شرایط نابسامان سیاسی واجتماعی سبب شد که عبیدی نتواند دربدخشان قایم مقیم شود، روی برخی ازدلایل، وی به سوی کشورهمسایه ایران رخت سفربربسته وعزم آن کشوررا کرد.

ایشان  مدت دوسال را در مرکز ایران شهرستان تهران   با دنیای مشکلات ودشواری دردیارمهاجرت  سپری کرد، ودرسال 1380 خورشیدی که مصادف باسقوط حکومت مستبد ومستکبرطالبان بود، وی مجدداً وارد افغانستان شده وبه زمینه چینی برای تحصیلات دانشگاهی خویش آغازکرد.

عبیدی درسال1381 آفتابی با اشتراک درآزمون کانکوردررشته­ی فزیک دانشکده­ی علوم طبیعی دانشگاه آموزش وپرورش کابل موفق گردید، سرانجام درسال 1385 خورشیدی ازاین نهاد علمی سند فراغت دریافت کرده  وتلاش نمود که وارد کادرعلمی تحصیلات عالی کشورشود، خوشبختانه خود را دریکی ازبست های استادی نامزدنموده ودردانشگاه بغلان به عنوان استاد برنده­ی بست مزبور معرفی شد.

البته عبیده مدتی را به سمت استاد درخدمت مردم وجامعه قرارگرفته وبه کارهای تنویرگری پرداخت، ولی  تحصیلات خود را درسطح لیسانس ناکافی دانسته ؛زودی نگذشت که  تصمیم به ادامه­ی تحصیل گرفته ودرسال 1389 خورشیدی جهت ارتقا وبلند بردن سطح علمی خویش دوباره رهسپار ایران شد، ومدت دوسال دوره­ی ماستری (کارشناسی ارشد) خویش را به پایان رسانیده واکنون به عنوان معاون امورمحصلان دردانشگاه بدخشان ایفای وظیفه می نماید.