آمر محصلان

بیوگرافی مختصرمیرویس"عابر" آمرامورمحصلان پوهنتون بدخشان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میرویس "عابر"فرزند عبدل درسال 1363هجری شمسی دریک خانواده­ی روشنفکرومتدین درناحیه چهارم شهرفیض آباد ولایت بدخشان چشم به عالم هستی گشود. درسال 1370 آفتابی شامل لیسه نجیب الله شهید گردیده ودوره­ی ابتدایی ومتوسطه را درلیسه نامبرده به پایان رسانید ودرسال 1381هجری شمسی ازلیسه عالی کوکچه به درجه­ی عالی فارغ گردیده ودراواخرسال متذکره شامل آزمون کانکورسراسری کشوروموفق در دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه بلخ گردید، اما روی مشکلات وموانع موجوده وقت نتوانست به تحصیلات خویش دردانشکده مزبور ادامه بدهد. موصوف بعد ازفراگیری کورس های درازمدت وکوتا مدت درسال 1383 خورشیدی درمربوطات وزارت معارف دریکی ازلیسه های معارف ولایت بدخشان به صفت معلم تدریسی مقرروتا اواخرسال 1385وظیفه­ی  مقدس معلمی را عده داربود. همزمان شامل موسسه­ی عالی تربیه معلم ولایت بدخشان گردیده و تحصیلات خویش را الی کلاس چهاردهم دررشته­ی  کیمیای آن موسسه ارتقا بخشید .

دراواخرسال 1385 ازمربوطات وزرات معارف تبدیل به مربوطات وزرات تحصیلات عالی وبه حیث مدیرعمومی تدریسی دانشکده­ی  تعلیم وتربیه دانشگاه بدخشان مقررشد؛ واین وظیفه­ی سنگین را الی نیمه­ی سال 1391هجری شمسی به عده داشت،  درنیمه سال 1391بعد ازسپری نمودن امتحان رقابتی اصلاحات اداری کشوربه حیث  آمرامورمحصلان  دانشگاه ولایت بدخشان انتخاب گردید ه که تا کنون دراین بست  به صورت موفقانه  اجرای وظیفه می نمایند.

 • مسولیت های وظیفوی دربست کنونی:

 

 1. طرح وترتیب پلان کاری هفته وار,ماهوار, ربعوار وسالانه به منظور دستیابی به اهداف پیشبینی شده .
 2. رهنمایی وهمکاری با بخشهای مربوط به منظور تطبیق اهداف پیشبینی شده .
 3. کنترول ونظارت ازاموریومیه ثبت ,دیتابیس وامورفارغان به خاطر حصول اطمینان ازاجراات باکیفیت .
 4. نظارت ازطی مراحل توزیع دیپلوم وترانسکریپت فارغان جهت ایجاد یک سیستم دقیق وشفاف .
 5. همکاری با شورای فرهنگی درجهت عرضه­ی  بهتر فعالیت های اجتماعی محصلان .
 6. معرفی محصلان ممتاز به برنامه های تحصیلی خارج ازکشورجهت رشد وانکشاف علمی محصلان.
 7. وارسی ازطی مراحل توزیع کارت هویت ومعرفی محصلان جدید الشمول به پوهنحی های مربوط .
 8. وارسی ازترتیب وتطبیق تقسیم اوقات های درسی وامتحانات وسط ونهایی سمستر پوهنحی ها.
 9. نظارت ازامورشمولیت مجدد ,منفکی ,تاجیل,وتبدیلی محصلان.
 10. کنترول ازجریان امتحانات وسط ونهایی سمسترمحصلان پوهنحی ها به منظورحصول اطمینان ازروند شفاف امتحانات .
 11. نظارت ازجمع آوری وتنظیم نتایج امتحانات محصلان غرض حفظ ونگهداری آن درشعبات مربوط.