ساختار تشكیلاتی

فعالیت های علمی:

 1. اخذ منظوری شورای علمی
 2. کمیته کریکولم سازی
 3. کمیته فرهنگی
 4. کمیته بورسیه
 5. سالانه تعداد زیادی از کادرهای علمی در رشته های مختلف به سویه لیسانس فارغ میگردند.

دست آورد ها:

 1. جذب 1400 تن از محصلان در سال 1391
 2. جذب یک ملیون دالر از کمک های کشورآلمان جهت اعمار لیلیه نسوان
 3. جذب یک ملیون دالر کمک کشور آلمان جهت اعمار تعمیر پوهنحی زراعت.
 4. ایجاد کمیته های مختلف فعال
 5. فعال ساختن شورای علمی تحصیلات عالی بدخشان
 6. ایجاد هم آهنگی در سکتور معارف
 7. جلب توجه مقامات ذیصلاح از جمله وعده هایشان در سفر تاریخی 18/7/1391 جلالتماب محترم پوهاند دوکتور عبید الله عبید وزیر تحصیلات عالی ودوکتور حضرت عمر زاخیلوال وزیرمالی کشور .
 8. تحویلی مبلغ 77812 افغانی از حواله بدل اعاشه محصلان که وجود فزیکی در صنف نداشتند به واردات دولت.
 9. تجدید نظر دریک قلم قرارداد نان خشک مبلغ 416000 افغانی به نفع دولت.

همایش ها:

همایش های مختلف در بخش های مختلف در تحصیلات عالی بدخشان به خاطر روند بهتر امور اداری واکادمیک برگزار گردیده است.

 1. تا کنون سه دورمسابقات فوتبال ووالیبال با تیم های منتخب بدخشان برگزار گردیده است.
 2. کمیته حمایوی ومشوره دهی تحصیلات عالی بدخشان که متشکل از 20 تن بوده که در راس جلالتمآب محترم دوکتور شاه ولی الله ادیب والی ولایت بدخشان ومسوول هم آهنگی  آن محترم پوهنیار جعفر طیار که کمک وهمکاری بیشتر مردم وادارات را به تحصیلات عالی جلب نموده است.

مسوول تحلیل ،ترتیب ونوشته ها:           مسوول طرح،دیزاین ودرج اطلاعات

 امام محمد "ساعی"                      بحرالدین "حنیف"