اهداف

دیدگاه دانشگاه(پوهنتون بدخشان)

 • ایجاد یک سیستم(نظام) تحصیلات عالی باکیفیت که، جواب گوی نیازهای رشد وانکشاف بدخشان وافغانستان بوده ومنتج به بهبود درامور رفاه­ی عامه گردد، ونیز به ارزش هاو سنت های ملی موافقت ومناسبت داشته؛ مجهز به دانش پیشرفته­ی علمی ودارای مدیریت عالی بوده ودرسطح کشور ومنطقه ازحیثیت، اعتبار وجایگاه­ی علمی ویژه  و برجسته یی نیز، برخوردار باشد.

اهداف پوهنتون بدخشان

درسطح ملی:

 • ایجاد یک سیستم فعال وهماهنگ درسطح تمام دانشکده ها.
 • پاسخ به ضرورت های معنوی وفکری اشخاص.
 • فراهم کردن ضرورت های انکشافی جامعه با درنظرداشت اصل شایستگی  وتخصص مطابق نیاز مندی ها وارتقای سطح اقتصادی جامعه.
 • استعلا وارتقای کیفیت آموزش دانشکده ها(پوهنحی ها) مطابق معیارها وسنجه های علمی تعیین شده.
 • ایجاد یک سیستم(نظام) اعتباردهی به منظور دریافت اطمینان ازکیفیت فعالیت های دانشگاهی وچگونگی برنامه های آن.
 • ایجاد تسهیلات درزمینه های مختلف، به ویژه دربخش های تحقیقات، دانش، تکنالوژی وانکشاف اجتماعی.
 • تطبیق وترویج سیستم(نظام) کتینگ درآزمون تمامی دانشکده ها(پوهنحی ها) جهت تامین شفافیت بیشتر امتحان.

ارزش ها

 • تحصیلات عالی با کیفیت.
 • استحکام وحدت ملی.
 • اخلاق وکرامت.
 • عدالت ومساوات.
 • ایجاد ادارۀ سالم، موثر وکارآ.
 • برخورداری از استقلال پوهنتون.
 • شفافیت در کار.

مسوول تحلیل ،ترتیب ونوشته ها:           مسوول طرح،دیزاین ودرج اطلاعات

  صلاح الدین "قاریزاده"                   بحرالدین "حنیف"   ناجیه "فروغ"