پاره ای از دست‌ آوردها و فعالیت های صورت گرفته در دانشگاه بدخشان به کوشش پوهنمل دکتر خسرو نظری و کارمندان دانشگاه:

 

پاره ای از دست‌ آوردها و فعالیت های صورت گرفته در دانشگاه بدخشان به کوشش پوهنمل دکتر خسرو نظری و کارمندان دانشگاه:

در بخش علمی و اکادمیک:

1- ایجاد شورای علمی و اخذ منظوری آن از مقام محترم وزارت تحصیلات عالی؛
۲- عقد تفاهمنامه با دانشگاه آسیای میانه و فعال ساختن مکتب تعلیمات مسلکی و دوامدار دانشگاه بدخشان که استادان و دانشجویان را زبان انگلیسی، کمپیوتر و برنامه های حساب داری تدریس می کند؛ 
۳- ایجاد نشریه ی دانشگاه بدخشان تحت عنوان " دانشگستر" ؛
۴- فعال ساختن ویب سایت دانشگاه؛ 
۵- تٲسیس مجله‌ی علمی دانشگاه بدخشان زیر نام " فصلنامه ی علمی - تحقیقی پامیر" ؛
۶- تدویر ده ها نشست تخصصی در ساحت های مختلف علمی؛ 
۷- جذب و استخدام بیش از ۱۲۵ تن کادر علمی در هشت دانشکده ی دانشگاه بدخشان؛
۸- معرفی ۸۵ تن کادر علمی به بورسیه های ماستری و دوکتورا در داخل و خارج از کشور؛ 
۹- ایجاد رشته های ادبیات فارسی دری، فزیک و کیمیا در بخش شبانه؛
۱۰- ایجاد کلنیک حقوقی به همکاری بخش حاکمیت قانون دفتر محترم جی آی زید در دانشکده های شرعیات و حقوق؛
۱۱- ایجاد یک کمپیوتر لب کوچک همرای انترنیت، به همکاری بخش حاکمیت قانون در دانشکده های شرعیات و حقوق؛
۱۲- ایجاد فارم مالداری برای دانشکده ی زراعت.


در بخش اداری و ساختار تشکیلاتی:

۱- ایجاد چهار دانشکده ی جدید: شرعیات، حقوق، علوم اجتماعی و کمپیوترساینس؛
۲- ایجاد معاونت امور محصلان؛
۳- ایجاد آمریت اطلاعات، نشرات و روابط عامه؛
۴- ایجاد آمریت امور محصلان؛
۵- ارتقای بست ریاست دانشگاه از بست درجه دوم به بست درجه اول؛
۶- ایجاد مدیریت عمومی جندر؛ 
۷- ایجاد مدیریت عمومی فن آوری ( تکنالوژی معلوماتی)؛
۸- ایجاد کمیته های ذیل در سطح دانشگاه و دانشکده ها:


کمیته‌ی نظم و انضباط؛
کمیته‌ی نظارت و ارزیابی از روند تدریس؛
کمیته‌ی ورزشی؛
کمیته‌ی فرهنگی؛
کمیته‌ی بهداشت و محیط زیست؛
کمیته‌ی حمایه‌یی و مشوره دهی؛
کمیته‌ی مبارزه با فساد اداری؛
کمیته‌ی معرفی در بورسیه‌ها.

در بخش اعمار، ساخت و ساز، انکشافات زیربنایی و جلب کمک ها:

۱- اعمار ساختمان لیلیه ی دختران؛
۲- اعمار ساختمان تدریسی دانشکده اقتصاد؛ 
۳- اعمار ساختمان های دانشکده ی زراعت و طعام‌خانه؛ 
۴- اعمار ساختمان تالار دانشگاه بدخشان به ظرفیت ۱۰۰۰ تن؛ 
۵- اعمار یک باب آشپز خانه در خوابگاه مرکزی؛ 
۶- افزودن ۲۵ جریب زمین به دانشگاه بدخشان که برخی از تٲسیسات آلمانی ها به ارزش۶ میلیون یورو در آن وجود دارد؛
۷- اعمار یک باب مسجد مدرن و عصری با تمام نیازمندی های آن به کمک بی بی حاجی ظاهره ربانی همسر شهید صلح پروفیسور برهان الدین ربانی؛ 
۸- اعمار ساختمان کتابخانه در سه منزل؛ 
۹- اعمار سه تعمیر تدریسی از پول انکشافی وزارت محترم تحصیلات عالی؛
۱۰- کانکریت ریزی و پخته کاری سرک های داخل دانشگاه بدخشان از پول غیر مشروط وزارت مالیه به ارزش ده میلیون افغانی؛
۱۱- دریافت ۶۰ پایه کمپیوتر به کمک مٶسسات و اشخاص خییر؛
۱۲- دریافت ۳ عراده موتر نوع کاستر و یک عراده موتر نوع لندکروزر از آدرس مقام محترم وزارت تحصلات عالی؛
۱۳- دریافت ۳۰ پایه پروژکتور از آدرس بخش حاکمیت قانون موسسه ی محترم جی آی زید؛
۱۴- دریافت پنج هزار عنوان کتاب به کمک مٶسسات و اشخاص دلسوز کشور و... .

دفتر مطبوعاتی دانشگاه بدخشان