بزرگداشت از روز معلم در دانشگاه بدحشان از روز معلم به ابتکار دانشکده ی زبان و ادبیات دانشگاه بدخشان، تجلیل و بزرگداشت گردید.

بزرگداشت از روز معلم در دانشگاه بدحشان

از روز معلم به ابتکار دانشکده ی زبان و ادبیات دانشگاه بدخشان، تجلیل و بزرگداشت گردید.

در احتفالی که به همین مناسبت در تالار دانشکده ی کشاورزی دانشگاه بدخشان تدویر گردیده بود، پوهنمل دکتر خسرو نظری رییس دانشگاه، دیده شکیب رییس موسسه ی تربیه ی معلم، معاونان، استادان و دانشجویان شرکت نموده بودند.

در این برنامه، دکتر نظری رییس دانشگاه به ایراد سخن پرداخته و پیرامون اهمیت و جایگاه آموزگاران، نکات خوبی را یاد آوی نمود.

رییس دانشگاه بدخشان، آموزگاران را چراغ جامعه دانست و جامعه ی بدون آموزگار را جامعه ی تاریک و بی معرفت خواند.

دکتر نظری گفت: آموزگاران  بیدارگران و روشنگران جامعه  اند و باید بدور از تعلقات سیاسی، زبانی، مذهبی و قومی به تدریس بپردازند و کشور را به شگوفایی برسانند.

رییس دانشگاه همچنان افزود: رسالت آموزگاران و استادان ما آموزش سالم به نسل جوان است و باید در این راستا گام های متین برداشته شود.

دکتر نظری، کانون های علمی و اکادمیک را محلی برای رشد استعداد های نسل جوان عنوان نمود و اضافه  کرد  که استادان نباید  در مکان های اکادمیک، به فعالیت های سیاسی بپردازند.

در این احتفال، استاد عبدالقیوم طیب، استاد گروه فارسی دری دانشکده ی زبان و ادبیات و تعداد از دانشجویان پیرامون جایگاه و ارزش معلمان و استدان صحبت نموده و موارد مهم و در خور ارجی را اراییه کردند.

محفل تجلیل از روز معلم با اجرای یک پارچه ی تمثیلی   و توزیع سپاسنامه ها برای چند تن از استادان دانشگاه بدخشان، پایان پذیرفت.