سمینار محیط آموزشی پاسخگو به جندر

سمینار محیط آموزشی پاسخگو به جندر

سمینار محیط آموزشی پاسخگو به جندر، از طرف دانشگاه بدخشان به همکاری مکتب تعلیمات مسلکی و دوامدار دانشگاه آسیای مرکزی، برای دو روز در تالار کنفرانس های دانشکده ی کشاورزی دانشگاه بدخشان، تدویر گردید.

این سمینار برای مدت دو روز، دانشجویان دانشکده ی آموزش و پرورش را در راستای جندر یا تساوی جنسیتی، آموزش می دهد.

پوهنمل دکتر خسرو نظری رییس دانشگاه بدخشان، برگزاری چنین کارگاه های آموزشی را برای دانشجویان خیلی با اهمیت خواند و از دانشجویان خواست که از این برنامه ی ارزشمند، استفاده ی اعظمی کنند.

دکتر نظری دانشگاه را محلی برای رشد استعداد ها و ظرفیت های نسل جوان تعریف کرد و از مکتب تعلیمات مسلکی و دوامدار آسیای مرکزی، بابت همکاری های مستدام شان تشکری نمود.

نوید ندرت مسوول مکتب تعلمیات مسلکی و دوامدار دانشگاه آسیای مرکزی در بدخشان، برگزاری این کارگاه آموزشی را برای دانشجویان یک گام مثبت در راستای شکوفایی استعداد های جوانان دانست و وعده نمود که چنین برنامه ها را در آینده برای بقیه دانشجویان نیز برگزار می نمایند.

مکتب تعلیمات مسلکی و دوامدار دانشگاه بدخشان که شاخه ی از مکتب تعلیمات مسلکی و دوامدار دانشگاه آسای مرکزی است، از مدت چهار سال بدینسو در بدخشان فعالیت می کند و جوانان را زبان انگلیسی، کمپیوتر و برنامه های حساب داری آموزش می دهد.

همچنان جهت رشد استعداد ها و ارتقای ظرفیت دانشجویان، برنامه های سودمند علمی را نیز برگزار می کند.

 

.