سپاسنامه

سپاسنامه

بجا می دانم که از همکاری های بانوی فرزانه، رسالتمند، شایسته، توانمند و خدمتگزار دیارم: بی بی حاجی ظاهره « ربانی » همسر پروفیسور برهان الدین « ربانی » رییس جمهوری اسبق دولت اسلامی افغانستان و شهید صلح کشور، سپاسگزاری کنم که کارهای بزرگ و شایسته  و خدمات ارزشمندی را برای دانشگاه بدخشان انجام داده است.

دقیقا در سال ۱۳۹۱ خورشیدی بنده به عنوان مسوول موسسه ی تحصیلات عالی ولایت بدخشان گماشته شدم که متاسفانه این موسسه ی تحصیلی با چالش های فراوانی مواجه بود.

خداوند منان را سپاس که به همکاری حکومت بویژه رهبری وزارت تحصیلات عالی، مردم نجیب و شریف بدخشان و یک تعداد انسان های فهیم، نخبه و دانش دوست، توانستم که برای موسسه ی تحصیلات عالی بدخشان، کارهایی  را انجام دهم.

خوشبختانه در همین سال ۱۳۹۱ بود که موسسه ی تحصیلات عالی بدخشان به دانشگاه ارتقا یافت و من به همکاری دوستانم، کمیته ی حمایوی از دانشگاه بدخشان را شکل دادم.

در این کمیته،  تعداد از نخبه ها و بزرگان بدخشان حضور داشتند که هر کدام شان خدمات قابل ملاحظه ای را به دانشگاه انجام داده اند.

یک تن از این شخصیت های فرهمند، برازنده و خدمتگزار، بی بی حاجی ظاهره « ربانی » است که از همان آوان تا اکنون، همکار جدی دانشگاه بدخشان بوده و کارهای بزرگ، محسوس و ملموسی را برای رشد و توسعه ی دانشگاه انجام داده است.

بی بی حاجی ظاهره « ربانی »، نخست یک مقدار مواد تدریسی و مورد ضرورت دانشجویان را به دانشگاه کمک کرد و بعد تصمیم گرفت که یک محراب مسجد را با تمام نیازمندی هایش به شکل مدرن و عصری، در دانشگاه بدخشان اعمار کند.

خوشبختانه کار اعمار این مسجد که  ضرورت مبرم دانشگاه بود، در ماه سنبله ی سال ۱۳۹۶ شروع شد و تا چند ماه دیگر به بهره برداری سپرده می شود.

مسجد بی بی حاجی ظاهره « ربانی » در ساحه ی ۴۰۰ متر مربع زمین در دو طبقه با داشتن دو منار ۳۵ متره به شکل مدرن و عصری ساخته می شود.

در اعمار این مسجد، از با کیفیت ترین مواد کشور هایی منطقه و فرا منطقه استفاده شده است و به قول مهندسان: یکی از زیباترین و مقبولترین بناها در سطح کشور می باشد.

مسجد بی بی حاجی ظاهره « ربانی »  گنجایش  ۱۵۰۰ نماز گزار را در یک وقت معین دارد.

اطراف این مسجد با سنگ مرمر تزیین می شود و فواره ی آب نیز مد نظر گرفته شده است.

قابل یاد دهانی است که این مسجد به هزینه ی صد ها هزار دالر از کمک های مالی شخص بی بی حاجی ظاهره « ربانی »، به شکل پخته و اساسی اعمار گردیده است.

بنا بر این من به عنوان مسوول دانشگاه بدخشان، از این احساس پاک و شهامت بی بی حاجی ظاهره « ربانی » سپاسگزاری نموده و برای شان از خداوند حکیم و حلیم، طول عمر و سر افرازی های دارین را استدعا می کنم.

همچنان از تمام شخصیت ها و نخبه های کشور و بخصوص از بدخشانی های عزیز امید دارم که با دانشگاه بدخشان همکاری های مادی و معنوی کنند و این نهاد علمی و اکادمیک را به یکی از بهترین نهاد های تحصیلی در افغانستان مبدل سازند.

با احترام

پوهنمل دکتر خسرو نظری

رییس دانشگاه بدخشان