عمده ترین دست آرود های دانشگاه بدخشان در سال ۱۳۹۶ خورشیدی

عمده ترین دست آرود های دانشگاه بدخشان در سال ۱۳۹۶ خورشیدی

 1. در بخش علمی:

 

 • معرفی ۲۰ تن از اعضای کادر علمی دانشگاه بدخشان به برنامه های ماستری در داخل و خارج از کشور؛
 • معرفی یک تن از اعضای کادر علمی دانشگاه بدخشان به تحصیل در مقطع دکترا به کشور ایران؛
 • جذب۲۰ تن کادرعلمی در دانشکده های مختلف دانشگاه؛
 • بازنگری و معیاری سازی نصاب تحصیلی و توحید دیدگاه های متخصصین، آگاهان، اساتید و دانشجویان پیرامون این موضوع و ارسال آن به وزارت محترم تحصیلات عالی؛
 • چاپ مؤفقانه ای مجله ای علمی؛
 •  معرفی ده تن از استادان و کارمندان دانشگاه بدخشان به یک سیر علمی به کشور چین؛
 • معرفی ده تن از اعضای کادر علمی دانشگاه جهت فرا گیری زبان انگلیسی به دفتر محترم ( لیسپا )؛
 • معرفی ۵ تن از اعضای کادر علمی دانشگاه به برنامه های کوتاه مدت آموزشی به کشور های اندونیزیا، مالیزیا، قزاقستان و امریکا؛
 • برگزاری ده سمینار( نشست علمی و تخصصی) در دانشگاه پیرامون موضوعات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی.

 1.  در بخش دانشجویان:

 •  
 • جذب نزدیک به دوهزار دانشجو اعم از پسران و دختران از طریق کانکور در هشت دانشکده ی دانشگاه بدخشان؛
 • برای نخستین بار تجدید نظر پارچه های دانشجویان هشت دانشکده ی دانشگاه ، جهت شفافیت بهتر و رسیدگی به شکایات آنها؛
 • فراغت ۱۵۸ تن دانشجو از برنامه های آموزشی زبان انگلیسی، کمپیوتر و مهارت های حساب داری مکتب تعلمیات مسلکی و دوامدار دانشگاه بدخشان؛
 • فراغت ۶۷  تن از دانشجویان دانشکده های  شرعیات و حقوق و علوم سیاسی از برنامه ی کلینیک حقوقی دانشگاه بدخشان؛
 • فراغت ۹۳۸ تن دانشجو اعم از پسران و دختران از هشت دانشکده و بیست و سه رشته ای علمی؛
 • اجرای محکمه ای تمثیلی از طرف دانشجویان دانشکده های شرعیات و حقوق دانشگاه بدخشان؛
 • توزیع دیپلوم به زبان انگلیسی، برای ۹۵۰ تن دانشجو بعد از سپری نمودن مراحل قانونی؛
 • توزیع ۸۰۰ قطعه فورم برای داوطلبان دانشکده ی شبانه و چهارده پاسان؛
 • فراغت ۴۰ دانشجو از برنامه ای آموزشی زبان عربی.

 

2- در بخش انکشافی، اداری و مالی:

 

 •  دیدار سفیر چین ازدانشگاه بدخشان؛
 • دیدار دکتر احمد سیر « مهجور» معین مالی و اداری وزارت محترم تحصیلات عالی از دانشگاه؛
 • ایجاد پارک های تفریحی در ساحات مختلف دانشگاه بدخشان به همکاری کارکنان این نهاد علمی؛
 • افتتاح کار تعمیر کتابخانه ای دانشگاه در سه منزل از بودجه ای انکشافی وزارت محترم تحصیلات عالی؛
 • افتتاح کار یک محراب مسجد با تمام ضروریات آن به همکاری مالی بانوی رسالتمند کشور بی بی حاجی ظاهره ربانی همسر شهید صلح پروفیسور برهان الدین ربانی؛
 • تکمیل کار یک تعمیر تدریسی و بهره برداری از آن؛
 • حفر یک حلقه چاه عمیق در دانشگاه؛
 • اعمار تشناب های دانشکده ی تعلیم و تربیه، دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی و خوابگاه دختران؛
 • وصل نمودن دانشگاه بدخشان به فایبر نوری؛
 • ایجاد فارم مالداری در دانشکده ای زراعت دانشگاه بدخشان به همکاری دفتر محترم ناروی؛
 • تطبیق ۳ پروژه ای تحقیقاتی در بخش زراعت دانشگاه بدخشان به همکاری نهاد بین المللی تحقیقاتی کانادا؛
 • گرفتن سیم خار دار بالای دیوار اطراف دانشگاه.

3.     در بخش مبارزه با فساد اداری:

 • زبابت تجدید نظر در قرار داد مواد اعاشوی دانشجویان وهمچنان بدل اعاشه ای آنها بیشتراز پنج میلیون افغانی نسبت به سال قبل به واردات حکومت، نفع صورت گرفته که وزارت محترم تحصیلات عالی در جریان است.

4.     در بخش محیط زیست:

 • توزیع سی هزار (۳۰۰۰) هزار اصله نهال از باغ دانشگاه به اداره های مختلف دولتی و غیر دولتی جهت سرسبزی و ایجاد محیط زیست پاک؛ایجاد پارک های زینتی در داخل دانشگاه به همکاری استادان و دانشجویان دانشکده ای زراعت.