تبریکنامه

تبریکنامه

اعضای کادر علمی، کارمندان اداری و کارکنان دانشگاه بدخشان، فراغت پوهنمل خسرو« نظری » رییس این نهاد علمی و اکادمیک را به خودشان، دودمان و بستگان شان و خانواده ای تحصیلات عالی کشور، فرخنده باد می گویند.

اخیرا پوهنمل خسرو « نظری » رییس دانشگاه بدخشان با دفاعیه ای پایان نامه ای دروس دوره ای دکترای خویش، از بخش « تاریخ زبان » از دانشکده ای زبان شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان، سند دکترا بدست آوردند و باعث فخر جامعه ای علمی و اکادمیک کشور شدند.

پوهنمل دکتر خسرو« نظری » رییس دانشگاه بدخشان، از بخش زبان و ادبیات دانشگاه کابل سند کارشناسی و کارشناسی ارشد ( ماستری) دارند و اینک سند دکترا نیز بدست آودند.

استادان و کارمندان اداری دانشگاه بدخشان، این دست آورد بزرگ علمی را به جناب پوهنمل خسرو « نظری » مبارک باد گفته و برای شان از بارگاه خداوند منان، مؤفقیت های بزرگ و سترگ تمنا می نمایند.

پوهنمل دکتر خسرو « نظری » قبل از به عهده گرفتن مسوولیت دانشگاه بدخشان، به عنوان استاد در دانشگاه تخار و به حیث عضو کادر علمی و معاون مالی و اداری دانشگاه البیرونی ایفای وظیفه نموده بودند.

از بارگاه خداوند عظیم و علیم به این مرد فرزانه، مدبر، مدیر و خدمت گزار،‍ سرافرازی و توفیق خدمت بیشتر به جامعه ای اکادمیک افغانستان، آروز می بریم.