جوانان فهیم و دانشگاهی؛ باید به کار استخدام شوند

جوانان فهیم و دانشگاهی؛ باید به کار استخدام شوند

هرسال  هزار ها جوان از بخش های مختلف علوم، از دانشگاه های کشور فراغت حاصل می کنند که در این میان، دانشگاه بدخشان نیز به فراغت تعداد زیاد از جوانان،  از دانشکده های مختلف می پردازد و دانش آموخته های فهیم و رسالتمندی را به جامعه، تقدیم می دارد.

در سال ۱۳۹۶ به تعداد ۹۳۹  جوان از هشت دانشکده ی دانشگاه بدخشان از مقطع کار شناسی ( لیسانس) فراغت حاصل نمودند که ۷۶۴ تن آن را پسران و ۱۷۲ دیگر را دختران شکل می دهند.

دانشجویان که  در سال جاری از دانشگاه بدخشان فراغت حاصل نموده اند، در رشته های آموزش و پرورش، زبان و ادبیات، ژورنالیزم،علوم اجتماعی،  حقوق و علوم سیاسی،  شرعیات،اقتصاد،کمپیوتر ساینس و کشاورزی، درس خوانده  و معرفت کسب نموده اند.

اما آنچه مطمح بحث و لازم به جستار است اینکه: آیا این جوانان دانش آموخته  که با قبول ده ها مشکل درس خوانده  اند و با چالش های زیادی دست و پنجه نرم نموده اند، به بهزیستی و شیرین کامی می رسند یا اینکه دیو بدبختی و تلخ کامی در انتظار شان است؟

ما از یک طرف خیلی خوشحال  هستیم که جوانان عزیز و گرانقدر مان با لباس دانش، خرد و معرفت ملبس می شوند و چتر آگاهی و دانایی را در جامعه می گسترانند؛ اما از سویی هم سخت نگرانیم که اگر از این قوت های سازندهو هدفمند، استفاده ی شایستهو بایسته ای صورت نگیرد و دانش آموخته ها،  در مسیر خدمت به مردم و جامعه ی شان به کار استخدام نشوند، بیم آن می رود که این نیروها به فرار از کشور،روی بیاورند و یا هم در خدمت اجانب و بیگانگان علیه کشور و منافع ملی، گام بردارند.

بنا بر این  توقع ما از مسوولان و مقام ها،  این است که با رهیافت های علمی و عملی،  سرمایه گذاری هدفمند و شایسته  داشته باشند و برای جوانان دانش آموخته و با معرفت، زمینه ی کار و خدمت به مردم را مساعد سازند.

اگر در این راستا بی پروایی شود و به خواست های مشروع و قانونمند جوانان با دانش و با درایت، پاسخ مثبت داده نشود، به یقین که از انرژی این جوانان دانشگاهی و قوت های کاری، دیگران سود می برند و کشور با چالش های فراوانی روبرو می شود.

جوانان دانش آموخته و دانشگاهی، امید دارند که دولت بایدزمینه ی تحصیلات عالی و  کار آبرومند را برای شان مهیا نماید و با در نظر داشت استعداد و توانایی،  هر که را به  تحصیلات عالی بفرستد و در ادارات،  مصروف خدمت سازد.

متاسفانه تا هنوز حکومت قادر به این نشده است که با برنامه ریزی های سالم و سازنده،  جوانان دانش آموخته را رهنمون شود  و چالش های شان را از میان بردارد.

تعداد زیاد از کسانی که،  جهت تحصیل به خارج از کشور فرستاده می شوند، به اساس خویش خوری ها و روابط،  انتخاب می شوند و جوانان پر تلاش،  دانش آموخته  و فهیم را جایگاه و پایگاهی نیست!

 یا هم در ادارات دولتی، آنهایی به کار جذب می  شوند که درس نخوانده،زحمت نکشیده  و به گل روی وزیر و  وکیل،  شغل دریافت می کنند.

این خویش خوری ها و بی احترامی به استعداد ها، از یک طرف از جوانان شایسته  و آگاه کشور، تصویر نامطلوبی به بیرونی ها می دهد و از سویی همادارات،  فلج و بی حرکت می شوند و کار، فعالیت و ابتکار از دوایر دولتی و سایر نهاد ها گرفته می شود.

ما اعتقاد داریم:  تا زمانی که گلیم خویش خوری ها، روابط  و واسطه سالاری  جمع نشود و به استعداد و توانایی ها، ارج و بها قاییل نشویم، جامعه به جامعه ی هنجارمند و آرمانی مبدل نخواهد  شد  و به اهداف بزرگ مان نخواهیم رسید.

 

به امید روزی که همه،  رسالت و مسوولیت خود را درک نموده، در خدمت دانش، استعداد و توانایی  قرار گیریم و جوانان دانشگاهی، فهیم، زیرک، هوشیار،  متخصص و هدفمند را در خدمت جامعه و مردم،  به کار استخدام نماییم.