راه اندازی همایش ادبی در دانشگاه بدخشان!

راه اندازی همایش ادبی در دانشگاه بدخشان!

همایش علمی- ادبی در دانشگاه بدخشان با حضور داشت سمیع حامد شاعر توانای کشور و مجیب مهرداد استاد دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه البیرونی برگزار شد.

در این همایش، بیشتر دانشجویان رشته‌ی ادبیات پارسی دانشگاه بدخشان شرکت داشته و پرسش هایی را در باره‌ی  شعر و ادب از مهمانان پرسیدند.

مهمانان نیز، پاسخ هایی در خور به برخی پرسش های مطروحه ارایه فرموند.

 

آقای حامد، در رابطه به کشفی بودن ساختار های شعر تاکید کرده و شعریت شعر را در ساختارمندی شعر دانست؛ درحالی که برخی از اشتراک کننده ها، ساختار های شعری را تصنع و ابداع می دانستند.

 

در همین‌حال قاسم رشید، شاعر نو اندیش، ظرافت نگر و استاد دانشکده‌ی شرعیات دانشگاه بدخشان، با خواندن چند پارچه از چکامه  های زیبای خود، همایش را حال و هوای دیگری بخشید.

بااین‌حال، سمیع حامد از سوی رهبری دانشگاه بدخشان با اعطای تقدیر نامه‌یی تقدیر گردید.

 

گفتنی‌ست، پیش از این دانشگاه بدخشان، شاهد نشست های علمی و فرهنگی بی شماری در زمینه های صنعت گردشگری، رونمایی و نقد و ده ها همایش دیگر بوده است.