در روز اول امتحان کانکور حوزه مرکز بدخشان دوهزارتن داوطلبان امتحان کانکور اشتراک نموده و امتحان کانکور از نزدشان اخذ گردید!

در روز اول امتحان کانکور حوزه مرکز بدخشان دوهزارتن داوطلبان امتحان کانکور اشتراک نموده و امتحان کانکور از نزدشان اخذ گردید!