طرح و ديزاين كتابخانه ي دانشگاه بدخشان در اين نمونه ي نما اعمار خواهد شد اين گاميست ديگر بسوي توسعه ساختماني اين دانشگاه!

طرح و ديزاين كتابخانه ي دانشگاه بدخشان در اين نمونه ي نما اعمار خواهد شد
اين گاميست ديگر بسوي توسعه ساختماني اين دانشگاه!