امروز از نخستین روز امتحانات نهایی سمستر اول سال تحصیلی 1396 رشته های مختلف دانشگاه بدخشان نظارت صورت گرفت!

امروز از نخستین روز امتحانات نهایی سمستر اول سال تحصیلی 1396 رشته های مختلف دانشگاه بدخشان نظارت صورت گرفت!