همایش علمی - تحقیقی زیر عنوان " میزان رضایت دانشگاهیان از کارکرد های دوره ی دکتر خسرو نظری " در دانشگاه بدخشان برگزار گردید.

 

همایش علمی - تحقیقی زیر عنوان " میزان رضایت دانشگاهیان از کارکرد های دوره ی دکتر خسرو نظری " در دانشگاه بدخشان برگزار گردید.

 

این همایش به ابتکار استادان و دانشجویان گروه جامعه شناسی دانشگاه بدخشان راه اندازی شد.

در این همایش علمی - تحقیقی، کارکرد های هفت ساله ی پوهنمل دکتر خسرو " نظری " رییس دانشگاه بدخشان، در ابعاد مختلف از طرف صفی الله  " ظریفی" دانشجوی سال چهارم بخش جامعه شناسی دانشگاه بدخشان، به بحث و بررسی گرفته شد.

آقای " ظریفی"  این تحقیق میدانی را که در مدت ۴۰ روز زیر نظر استاد محمد " ساعی " و استاد برگی " خلیلی"  در میان دانشگاهیان انجام داده بود، امروز در جمعی از دانشجویان، استادان، خبرنگاران، فعالان فرهنگی و مدنی، متنفذین و ... به تشریح و توضیح نتیجه ی آن همت گماشت.

یافته های این تحقیق نشان می دهد که ۹۰ درصد دانشگاهیان از کارکرد های پوهنمل دکتر خسرو " نظری " رییس دانشگاه بدخشان، در ابعاد مختلف راضی اند.

در این تحقیق با ۱۶۴ تن دانشگاهی که شامل رٶسای دانشکده ها، استادان، کارمندان اداری و دانشجویان می باشد، مصاحبه صورت گرفته است.

مصاحبه شوندگان برای بهبود هر چه بهتر دانشگاه بدخشان از لحاظ کمی و کیفی، پیشنهاد هایی نیز داشتندکه در این تحقیق، برجسته شد.

در همایش امروزی، استاد سیف الدین " سایس"  رییس مجتمع جامعه ی مدنی بدخشان، صدیقی " لعلزاد" نویسنده و فعال فرهنگی، امام محمد " ساعی " و برگی " خلیلی" استادان دانشگاه بدخشان نیز سخنرانی نمودند.

سخنرانان برنامه، کارکرد های هفت ساله ی دکتر " نظری" را ستودند و از او به عنوان یگانه رییس فعال، خدمتگزار و مبتکر در سطح بدخشان یاد کردند.

مهمانان این همایش، پیشنهاد های خوبی نیز داشتند که به هیٲت رهبری دانشگاه بدخشان اراییه نمودند و خواستار توجه بیشتر رییس دانشگاه شدند.

در اخیر، پوهنمل دکتر خسرو " نظری" رییس دانشگاه بدخشان به ایراد سخن پرداخت و از استادان و دانشجویان گروه جامعه شناسی، بابت تحقیق شان تشکری نمود.

رییس دانشگاه بدخشان گفت: " خیلی خوشحال هستم که امروز استادان و دانشجویان دانشگاه بدخشان، نکات مثبت و منفی کارکردهایم را به غور و بررسی می گیرند و سیاه و سفید را جدا می سازند."

دکتر " نظری " افزود که دانشگاه بدخشان یک دانشگاه جوان است و به کار بیشتر نیاز دارد و همه باید در راستای شگوفایی آن تلاش کنیم.

آقای نظری، از رهبری وزارت تحصیلات عالی و مردم بدخشان نیز بابت همکاری های همیشگی شان تشکری نمود و خواهان توجه بیشتر وزیر تحصیلات عالی و مردم نسبت به دانشگاه بدخشان شد.

این نخستین باری است که یک دانشجو کارکرد های رییس دانشگاه بدخشان را تحقیق می کند و آن را در حضور رسانه ها، استادان، فعالان مدنی، متنفذین، دانشجویان و... به تشریح و توضیح می گیرد.

 

دفتر مطبوعاتی دانشگاه بدخشان