کتابخانه عمومی پوهنتون بدخشان

 

کتابخانه عمومی پوهنتون بدخشان

کتابخانه پوهنتون بدخشان یک کتابخانه نسبتآ معیاری بوده که درسال 1391درمحوطه پوهنتون هسته گذاری گردیداین کتابخانه فاقیدتعمیروصالون مطالعه میباشد ازسال 1391 تابه حال تمام کتاب های این پوهنتون دریک کانتربوده که محصلین ازآن بشکل مناسب استفاده مینمایند مجموعه کتابهای این کتابخانه درسال 1391 به تعداد (2000) دوهزارجلدمیرسیدکه ازسال 1391به اثرسیع وتلاش حیات رهبری پوهنتون ٰ استادان ومحصلین درجمع آوری کتاب موردضرورت محصلین کمپاین را به را انداختندکه تابه حال مجموعه کتابهای این کتابخانه به تعداد (10043) دهزارچهل سه جلد میرسدکه قرارذیل است.

1-دربخش ادبیات پارسی دری (1359)جلد

2- دربخش زراعت (520)جلد

3-دربخش ریاضی (254) جلد

4-دربخش کیمیا (85) جلد

5-دربخش کمپوترساینس (128) جلد

6-دربخش پشتو(100) جلد

7-دربخش قرآن کریم(40) جلد

8-دربخش علوم دینی (1887) جلد

9-دربخش تاریخ (930) جلد

10--دربخش حقوق(582) جلد

11--دربخش فزیک (223) جلد

12--دربخش اقتصاد(550) جلد

13-دربخش ژورنالیزم (290) جلد

14- دربخش جغرافیه (170) جلد

15-دربخش طب انگلیسی (652) جلد

16- دربخش روانشناسی(140) جلد

17-دربخش بیولوژی (653) جلد

18-دربخش طب فارسی(232) جلد

19-دربخش بنیادبیات(1137) جلد

20-دربخش جامعه شناسی (180)

21-دربخش جریده رسمی (526) جلد

22-دربخش مجلات مختلیف (667) جلد

قابل ذکراست که درپوهنتون بدخشان تلاش ها جریان داردکه تعمیراستندردبرای کتابخانه عمومی این نهادعلمی ساخته شودکه درآینده نزدیک  شاهید سنگ گذاری تهداب آن خواهیم بود. این کتابخانه توسط یک مدیرعمومی یک مدیر ثبت وراجسترکتابها اداره میگردد.